Mellem parterne:

Denne aftale indgås mellem:

 1. Den enhed, der er identificeret som "leverandør" på ordreformularen/-erne ("leverandør").
 2. Den enhed, der er identificeret som "kunden" på ordreformularen/-erne ("kunden").

Introduction

Leverandøren er en del af og driver virksomhed inden for CitNOW-koncernen. CitNOW-koncernen er en gruppe af virksomheder, der tilbyder produkter og tjenester til bilindustrien. Hvis kunden køber flere produkter og tjenester fra leverandøren, anerkender kunden, at sådanne produkter og tjenester kan blive solgt af leverandøren på videresalgsbasis, hvilket betyder, at andre enheder i CitNOW-koncernen kan være ansvarlige for levering af sådanne produkter og tjenester på vegne af leverandøren.

Når kunden underskriver ordreformularen/-erne, er kunden bundet af disse vilkår og betingelser og den licensaftale, der gælder for de produkter og tjenester, kunden har købt. Kunden skal sikre, at alle brugere af produkterne overholder disse vilkår og betingelser, og skal sikre, at brugerne er opmærksomme på deres ansvar i henhold til pkt. 6 (Databeskyttelse) og pkt. 10 (Garantier).

I forbindelse med levering af produkter og tjenester vil leverandøren fungere som kundens databehandler. Vilkårene i pkt. 6 (Databeskyttelse) og 7 (Forbruger- og medarbejderdata) er gældende, for så vidt angår parternes databeskyttelsesforpligtelser. Disse bestemmelser er meget vigtige og kræver, at kunden indfører processer for at sikre, at kravene i disse bestemmelser er opfyldt. Læs venligst disse bestemmelser nøje. Kunden skal især sikre og sørge for, at alle brugere sikrer, før de overfører en forbrugers personoplysninger til leverandøren via produkterne, at

 1. der er indhentet samtykke fra alle forbrugere til, at deres forbrugeroplysninger uploades til produktet/-erne eller på anden måde overføres til leverandøren, eller
 2. kunden klart har identificeret et eller flere andre retsgrundlag (som beskrevet i databeskyttelseslovgivningen), der giver mulighed for at uploade forbrugeroplysninger til produktet/-erne eller på anden måde overføre dem til leverandøren.

Definitioner

Begreber, der er defineret i licensaftalen og/eller ordreformularen/-erne, skal, medmindre andet er defineret heri, have samme betydning i disse vilkår og betingelser.

 • Yderligere funktioner: Yderligere funktioner og/eller tjenester, som kunden kan anmode om, og som leverandøren til enhver tid kan levere efter skriftlig aftale mellem parterne i henhold til vilkårene i denne aftale, herunder, men ikke begrænset til, træningsdage hos kunden, dataimport, -eksport eller -rensning, skræddersyet udvikling, samt funktioner og webinarer mod betaling.
 • Aftale: Den kontrakt, der indgås mellem leverandøren og kunden, og som omfatter ordreformularen/-erne, vilkårene og betingelserne og licensaftalen/-erne.
 • CitNOW Group: Medlemmerne af CitNOW-koncernen, som er enhver enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med leverandøren, og "kontrol" skal have den betydning, det har i afsnit 1124 i den britiske selskabsskattelov af 2010. Alle enheder skal til enhver tid være opført på CitNOW-koncernens hjemmeside CitNOW Group.
 • Forbruger: Enhver forbruger, som er kunde hos kunden, og hvis personoplysninger uploades af en bruger til produkterne.
 • Forbrugerdata: Betyder alle oplysninger, herunder personoplysninger, vedrørende en forbruger, der uploades til produkterne eller overføres til leverandøren fra kunden, herunder af en bruger.
 • Indhold: Video, stillbilleder, lyd, grafik, tekst, meddelelser og anden information, som du har oprettet og uploadet via produktet.
 • Kontraktdato: Den dato, der er anført på ordreformularen som den dato, hvor ordreformularen blev oprettet og sendt til kunden til underskrift.
 • Dataansvarlig, databehandler, registreret, personoplysninger, brud på persondatasikkerheden, behandling og passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger - skal have den betydning, der er defineret i databeskyttelseslovgivningen.
 • Kunde: Den kunde, der er anført som sådan på ordreformularen/-erne, som kan være en OEM, et nationalt salgsselskab, en forhandlergruppe eller en forhandler.
 • Data: Alle data, herunder personoplysninger, som uploades til produkterne eller overføres til leverandøren af kunden, herunder eventuelle forbruger- og/eller medarbejderdata.
 • Databeskyttelseslovgivning: Betyder: (a) i det omfang UK GDPR finder anvendelse, lovgivningen i Det Forenede Kongerige eller i en del af Det Forenede Kongerige, som vedrører beskyttelse af personoplysninger; eller (b) i det omfang EU GDPR finder anvendelse, lovgivningen i Den Europæiske Union eller en medlemsstat i Den Europæiske Union, som leverandøren eller kunden er underlagt, og som vedrører beskyttelse af personoplysninger.
 • Forhandlergruppe: en virksomhed, der driver flere forhandlere.
 • Medarbejderdata: Alle data, herunder personoplysninger, som uploades til produkterne eller overføres til leverandøren af kunden, herunder af en bruger.
 • EU's generelle databeskyttelsesforordning: Betyder EU's generelle databeskyttelsesforordning (2016/679/EU).
 • Vederlag: Alle vederlag, der skal betales af kunden til leverandøren, som beskrevet på ordreformularen/-erne, herunder, uden begrænsning, det månedlige vederlag, oprettelsesgebyret og servicegebyrerne, samt (hvor det er relevant) eventuelle gebyrer, der skal betales for yderligere funktioner som aftalt skriftligt fra tid til anden af parterne.
 • Indledende minimumsperiode: Betyder den samlede indledende periode for alle produkter, som kunden abonnerer på, som nærmere defineret i pkt. 5.1.
 • Månedligt vederlag: Det månedlige tilbagevendende vederlag, som kunden skal betale for at abonnere på produktet, og det månedlige vederlag skal dække levering af produktet, og levering af teknisk support til et sådant produkt i den periode, hvor kunden har et abonnement.
 • OEM: En original udstyrsproducent.
 • Ordreformular(er): Den eller de ordreformular(er), som kunden har underskrevet, og som inkorporerer disse vilkår og betingelser og licensaftalen/-erne ved henvisning dertil.
 • Produkter: De produkter, der er beskrevet på ordreformularen/-erne, som skal leveres til kunden af leverandøren (enten direkte eller som autoriseret forhandler) på abonnementsbasis, og som kan være tilgængelige på forskellige niveauer kaldet Standard, Pro og Plus (hvor det er relevant). De(t) produkt(er), som kunden køber, herunder produktniveauet, skal være som beskrevet på abonnementets ordreformular(er), og leveringen af produktet/-erne omfatter levering af teknisk support.
 • Produktets ikrafttrædelsesdato: Den dato, hvor kundens abonnement på produktet (og den indledende periode for produktet) begynder, hvilket for hvert produkt er som anført i den relevante licensaftale.
 • Indledende periode for produktet: Den indledende periode af kundens abonnement for hvert enkel produkt (medmindre en sådan indledende periode forlænges med henblik på tilpasning til andre produktabonnementer i henhold til pkt. 5.1) som beskrevet i den pågældende licensaftale beregnet fra den relevant startdato for produktet.
 • Programdokumentation: Enhver dokumentation, som leverandøren stiller til rådighed for kunden i forbindelse med det produkt, som kunden har købt.
 • Fornyelsesperiode: Betyder den periode, hvor produktet og tjenesterne automatisk fornyes fra udløbet af den indledende minimumsperiode, som nærmere beskrevet i pkt. 5.2.
 • Forhandler: Den/de franchisetager(e), der er identificeret på ordreformularen/-erne.
 • Tjenester: De tjenester, som leverandøren leverer til kunden (enten direkte eller som autoriseret forhandler), som nærmere beskrevet på ordreformularen/-erne, som kan omfatte uddannelse, dataimport, dataeksport, datarensning, skræddersyet udvikling og/eller webinarer, men ikke opsætningstjenesten.
 • Servicegebyrer: Det gebyr, der skal betales for tjenesterne, som beskrevet på ordreformularen/-erne eller som på anden måde er aftalt skriftligt fra tid til anden.
 • Opsætningstjeneste: Hvor det er relevant, den indledende opsætning og installation af produktet, som anført på ordreformularen/-erne.
 • Opsætningsgebyr: Det gebyr, der skal betales for opsætningstjenesten.
 • Teknisk support: Betyder levering af tekniske supporttjenester i forbindelse med produktet, under forudsætning af, at kunden betaler det månedlige vederlag
 • Tredjepartssoftware: Alle tredjepartssoftwareapplikationer eller -tjenester, som leverandøren leverer eller stiller til rådighed for kunden som en del af produkterne (herunder eventuelle yderligere funktioner) og/eller tjenesterne (herunder eventuelle opsætningstjenester), idet kunden altid accepterer at være bundet af eventuelle vilkår, der gælder for sådan tredjepartssoftware.
 • Brugere: Kundens medarbejdere på kundens lokationer (herunder medarbejdere på hovedkontoret, hvor det er relevant), der er anført på ordreformularen/-erne, og som har tilladelse til at bruge produkterne.
 • UK GDPR: Skal have den betydning, der er anført i afsnit 3, stk. 1 (som suppleret med afsnit 205, stk. 4), i den britiske databeskyttelseslov af 2018.
 1. Kontraktindgåelse
  1. Kontraktens startdato. Leverandøren skal levere ordreformularen/-erne til kunden. Når kunden har underskrevet ordreformularen/-erne, træder en juridisk bindende aftale i kraft mellem parterne. Ordreformularen/-erne til disse vilkår og betingelser og licensaftalen/-erne. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ordreformularen, disse vilkår og betingelser og licensaftalen/-erne, gælder følgende prioritetsrækkefølge: (1) Ordreformularen, (2) vilkårene og betingelserne og (3) licensaftalen/-erne. Det er ikke tilladt at ændre vilkårene og betingelserne, medmindre det er skriftligt aftalt med leverandøren. I tilfælde af, at mere end én licensaftale gælder for kundens produkt, kan de have samme prioritet.
  2. Kontraherende parter. Aftalen indgås mellem kunden og leverandøren. Hvis kunden er en forhandlergruppe eller OEM, og den køber produkterne til brug for forhandlere i sin gruppe, er forhandlernes brug af produkterne altid tilladt under forudsætning af, at sådanne forhandlere overholder vilkårene i denne aftale. Hvis kunden er en forhandlergruppe eller OEM, skal kunden (1) sikre, at alle forhandlere accepterer vilkårene i aftalen, herunder sikre, at alle brugere, der er ansat af en forhandler, accepterer og er bundet af vilkårene, (2) tage skridt til at sikre, at forhandlerne overholder vilkårene i aftalen, og (3) være ansvarlig for alle forhandlernes handlinger. Hvis kunden er en forhandlergruppe eller OEM, og den køber produkterne til brug for sine forhandlere, skal den licens, der tildeles i pkt. 2.5 , udvides til at omfatte sådanne forhandlere. Forhandlerne skal have tilladelse til at bruge produkterne, så længe aftalen er i kraft, og sådanne forhandleres adgang til produkterne skal ophøre ved opsigelse af aftalen eller ved iværksættelse af enhver anden bestemmelse i aftalen, der gør det muligt at annullere adgangen til produkterne.
  3. Opstart af abonnement. Ved at underskrive en eller flere ordreformularer accepterer kunden at købe, og leverandøren accepterer at facilitere levering (i relevant omfang) at opsætningstjenesten, tjenesterne og et abonnement, så kunden kan bruge produktet/produkterne (herunder, hvor det er relevant, eventuelle yderligere funktioner). Kunden accepterer at betale de vederlag, der er yderligere beskrevet på ordreformularen/-erne, eller som på anden måde til enhver tid måtte være aftalt skriftligt mellem parterne. Kundens abonnement på produktet/-erne, som løber fra den relevante ikrafttrædelsesdag for produktet (som anført i den relevante licensaftale).
  4. Yderligere funktioner. Kunden kan bestille yderligere funktioner i aftalens løbetid ved at underrette leverandøren skriftligt (e-mail ok). Leverandøren bekræfter over for kunden, hvorvidt leverandøren er i stand til at levere de ekstra funktioner sammen med de tilhørende vederlag, der skal betales.
  5. Produktniveauer. Nogle produkter har forskellige niveauer. Den månedlige pris afspejler det produktniveau, kunden abonnerer på (hvor det er relevant). Hvis kunden anmoder om yderligere funktioner til produktet, herunder integrationer, kan dette medføre, at kunden flyttes til et andet niveau. Leverandøren skal i så fald underrette kunden, herunder om det justerede månedlige vederlag, som forfalder til betaling måneden efter ændringen, i henhold til bestemmelserne om justering af vederlag som beskrevet i den gældende licensaftale.
  6. Hele aftalen. Disse vilkår og betingelser udgør sammen med licensaftalen/-erne og ordreformularen/-erne hele aftalen mellem parterne. Aftalen erstatter alle andre tidligere aftaler og erklæringer, både skriftlige og mundtlige, mellem parterne i forbindelse med de leverede produkter og tjenester (herunder, hvor det er relevant, opsætningstjenesten og/eller de yderligere funktioner).
 2. Leverandørens forpligtelser
  1. Som modydelse for, at kunden betaler vederlagene, skal leverandøren levere (alt efter hvad der er relevant) opsætningstjenesterne, tjenesterne og/eller produkterne (herunder eventuelle yderligere funktioner) til kunden i henhold til vilkårene i aftalen.
  2. Produkterne og/eller tjenesterne (herunder, hvor det er relevant, opsætningstjenesterne og yderligere funktioner) skal leveres på en professionel og omhyggelig måde, med brug af rimelige færdigheder og omhu, i overensstemmelse med god branchepraksis.
  3. Leverandøren skal gøre en rimelig indsats for at overholde alle skriftligt aftalte tidsfrister for levering af produkterne og/eller tjenesterne (herunder opsætningstjenesterne, hvor det er relevant), men yder ingen garanti vedrørende overholdelse af tidsfrister.
  4. Supplier reserves the right to alter the scope of the Products if this is necessary to comply with any applicable law or regulatory requirement.Leverandøren forbeholder sig ret til at ændre omfanget af produkterne, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller myndighedskrav.
  5. Under forudsætning af, at kunden betaler de månedlige vederlag, giver leverandøren hermed kunden en ikke-eksklusiv, begrænset, genkaldelig licens til at bruge produktet/-erne i det tidsrum, hvor produktabonnement løber, forudsat at kunden overholder vilkårene i aftalen, herunder de licensbetingelser, der er anført i pkt. 10.3 nedenfor, for så vidt angår kundens interne forretningsdrift.
  6. Med forbehold for betaling af opsætningsgebyrer skal leverandøren levere opsætningstjenesterne i forbindelse med produkterne. Opsætningstjenesterne skal leveres på en dato og et tidspunkt, der er aftalt mellem parterne.
  7. Med forbehold for betaling af servicegebyrer skal leverandøren levere tjenesterne i forbindelse med produkterne. Tjenesterne skal leveres på en dato og et tidspunkt, der er aftalt mellem parterne. For nogle produkter kan levering ske i henhold til betingelserne i en projektplan (som nævnt i de relevante licensaftaler).
 3. Kundens forpligtelser
  1. Kunden skal:
   1. samarbejde med leverandøren og give leverandøren de oplysninger, som denne med rimelighed kan kræve for at levere produkterne, tjenesterne og (hvor det er relevant) opsætningstjenesterne og de yderligere funktioner, og
   2. overholde alle gældende love (herunder, men ikke begrænset til, databeskyttelseslovgivningen)
   3. betale alle gældende gebyrer og vederlag i overensstemmelse med pkt.4
   4. I det omfang, leverandøren leverer tredjepartssoftware til kunden som en del af produkterne og/eller tjenesterne, skal kunden overholde alle licensvilkår, der gælder for sådan tredjepartssoftware, og
   5. kunden skal sikre, at alle logonoplysninger, der udleveres til kunden og dennes brugere for at få adgang til produkterne og/eller tjenesterne, ikke deles med nogen tredjepartsbruger, der ikke er autoriseret til at bruge produkterne/tjenesterne som en del af kundens abonnement, og straks underrette leverandøren, hvis denne mener, at sådanne logonoplysninger er blevet kompromitteret eller er blevet delt i strid med denne bestemmelse.
  2. Hvis kunden kræver, at leverandøren opretter forbindelse til eller interagerer med software leveret af en tredjepart (undtagen tredjepartssoftware), er kunden for at undgå enhver tvivl fuldt ansvarlig for at sikre, at leverandøren har tilladelse til at oprette forbindelse til eller interagere med sådan software, og leverandøren påtager sig intet ansvar for eventuelle problemer, fejl eller afbrydelser forårsaget af eller som følge af brugen af, forbindelsen til eller interaktionen med sådan software.
  3. Hvis kunden ikke opfylder nogen af sine kontraktlige forpligtelser som og når det kræves, og leverandøren som følge heraf ikke er i stand til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser (kundens misligholdelse), kan leverandøren (uden at begrænse andre rettigheder eller retsmidler) afbryde leveringen af produktet/-erne, tjenesterne (herunder, hvor det er relevant, eventuelle yderligere funktioner og/eller opsætningstjenester), indtil kundens misligholdelse er løst. I denne situation er leverandøren ikke ansvarlig over for kunden for tab eller omkostninger, som kunden pådrager sig, fordi leverandøren ikke er i stand til at opfylde sine kontraktlige forpligtelser, eller for eventuel afbrydelse af leveringen. Hvis leverandøren som en direkte følge af kundens misligholdelse pådrager sig yderligere eller uventede omkostninger eller tab, forbeholder leverandøren sig endvidere ret til at opkræve kunden for disse omkostninger og/eller tab, forudsat at leverandøren fremlægger passende dokumentation derfor.
 4. Betaling af gebyrer og vederlag
  1. Betalingsvilkår. Gebyrer, vederlag samt eventuelle gældende skatter, skal betales i overensstemmelse med de betalingsbetingelser, der er beskrevet på ordreformularen/-erne.
  2. Den første faktura. Den første faktura sendes til kunden på eller omkring den relevante ikrafttrædelsesdag for produktet og omfatter alle servicegebyrer og oprettelsesgebyrer (hvor det er relevant) samt det månedlige vederlag. Det månedlige vederlag for den første faktura kan justeres forholdsmæssigt afhængigt af ikrafttrædelsesdatoen for produktet. Fakturaer for det månedlige vederlag fremsendes den første i hver måned derefter.
  3. Manglende betaling. Leverandøren kan annullere eller indstille kundens adgang til produkterne og/eller tjenesterne uden varsel, hvis gebyrer og vederlag ikke betales på forfaldsdatoen.
  4. Justering af gebyrer. Det månedlige servicegebyr og den månedlige leje (beskrevet i punkt 4.1, under et kaldet "gebyrer") ændres ikke i løbet af de første 12 måneder, medmindre kunden bestiller yderligere tjenester. Efter de første 12 måneder kan leverandøren justere gebyrerne med 5 % om året. Hvis leverandørens udviklingsomkostninger eller omkostninger afholdt til tredjeparter vedrørende softwaren medfører en stigning på mere end 5 %, kan leverandøren lade disse højere omkostninger indgå i gebyrerne, men skal dokumentere sådanne øgede omkostninger over for kunden.
 5. Løbetid og ophør
  1. Indledende minimumsperiode. Medmindre aftalen opsiges i henhold til pkt. 5.3, 5.4 eller 5.5, fortsætter aftalen fra ikrafttrædelsesdatoen for produktet, indtil udløb eller opsigelse af alle produktabonnementer, som kunden har købt i henhold til denne aftale. Det bemærkes, at nogle ikrafttrædelsesdatoer for produkterne kan være forskellige, hvis der tegnes flere produktabonnementer, da nogle produkter kan blive aktive før andre produkter. Alle produktabonnementer skal justeres, således at alle produktabonnementer fornyes på samme dato. Med forbehold for pkt. 5.6 er fornyelsesdatoen for alle produktabonnementer udløbsdatoen for det sidste produktabonnement, der aktiveres/går live. Denne indledende periode for produktabonnementerne skal være den "indledende minimumsperiode" i forbindelse med denne aftale.
  2. Automatisk fornyelse. Medmindre aftalen opsiges i henhold til pkt. 5.3, 5.4 eller 5.5, skal alle produkter omfattet af denne aftale automatisk fornys ved udløbet af den oprindelige minimumsperiode i overensstemmelse med pkt. 5.1. Fornyelsen skal gælde for en yderligere periode, der afspejler det pågældende produkts indledende periode ("fornyelsesperiode"), og hvis kunden har købt flere produktabonnementer, skal fornyelsesperioden afspejle den længste indledende periode for produktet, som kunden har aftalt.
  3. Opsigelse. Medmindre andet er fastsat i den gældende produktlicensaftale, anerkender kunden, at aftalen er gældende i den indledende minimumsperiode og eventuelle efterfølgende fornyelsesperioder, medmindre den opsiges i henhold til pkt. 5.4 (Ophævelse). Kunden kan opsige aftalen før en eventuel fornyelsesperiode med mindst 90 dages varsel før udløbet af den indledende minimumsperiode eller eventuelle fornyelsesperioder ved at sende en skriftlig anmodning til customer@citnowgroup.com, dog ikke, hvis den pågældende produktlicensaftale indeholder en "option vedrørende opsigelse". Hvis den gældende produktlicensaftale indeholder en "option vedrørende opsigelse", kan kunden opsige en sådan licensaftale ved at bruge de beføjelser, der er tildelt i en sådan "option vedrørende opsigelse", i stedet for denne bestemmelse.
  4. Ophævelse. Hver part kan opsige aftalen øjeblikkeligt med skriftligt varsel, hvis den anden part:
   1. begår et væsentligt brud på aftalen og, hvis et sådant brud kan afhjælpes, undlader at afhjælpe det inden for 30 dage efter at være blevet bedt skriftligt om at gøre det, eller
   2. bliver insolvent eller går konkurs, eller indgår en frivillig aftale med sine kreditorer, eller ophører eller truer med at ophøre med at drive virksomhed.
  5. Opkøb og frasalg. Leverandøren anerkender, at der fra tid til anden kan forekomme opkøb og/eller frasalg inden for forhandlergrupper eller nationale salgsselskaber. I tilfælde af frasalg skal kunden give leverandøren mindst 90 dages skriftligt varsel om frasalget til customer@citnowgroup.com og er desuden ansvarlig for betaling af resten af gebyrerne og vederlagene for den indledende minimumsperiode eller en eventuel fornyelsesperiode, medmindre,
   1. kunden overfører abonnementet til en anden enhed, som kunden har kontrol over, eller
   2. den overtagende enhed indvilliger i at overtage det pågældende abonnement.
  6. Abonnementsperiode for forhandlergruppe og OEM. Hvis kunden er en forhandlergruppe eller en OEM, der bestiller abonnementer på produkterne på vegne af forhandlerne i sin gruppe, gælder den indledende minimumsperiode for sådanne produktabonnementer, og for alle efterfølgende abonnementer, som kunden indgår aftale om på vegne af forhandlerne i sin gruppe, indledes en ny indledende minimumsperiode for alle produkter omfattet af aftalen mellem leverandøren og kunden. Det betyder, at tilføjelsen af et nyt produkt til kundens abonnement medfører en ny indledende minimumsperiode, hvor alle produkter fornyes eller ophører på samme dato.
  7. Konsekvenser af ophør. I tilfælde af opsigelse af aftalen:
   1. skal kunden straks ophøre med enhver brug af produkterne og programdokumentationen (og sørge for, at alle forhandlere (hvor det er relevant) og brugere gør det samme).
   2. skal leverandøren skal ophøre med at behandle de personoplysninger, der er omfattet af dataene.
  8. Optjente rettigheder. Opsigelse af aftalen i henhold til dette pkt. 5 berører ikke andre rettigheder eller retsmidler, som en part måtte være berettiget til i henhold til denne aftale eller lovgivningen, og påvirker ikke nogen af parternes påløbne rettigheder eller forpligtelser eller den fortsatte gyldighed af en bestemmelse i denne aftale, som udtrykkeligt eller på anden måde er beregnet til fortsat at være gældende efter en sådan opsigelse.
  9. Genoptagelse. Hvis kunden anmoder om at få genoptaget sit abonnement vedrørende brug af produktet/-erne inden for 60 dage efter aftalens ophør, vil leverandøren kunne genoptage kundens oprindelige abonnement på produktet/-erne. Hvis kundens anmodning fremkommer senere end 60 dage efter aftalens annullering eller opsigelse, skal leverandøren behandle dette som en ny anmodning om et abonnement til brug af produkterne. Leverandøren vil ikke kunne tilbyde nogen dataeksport efter denne 60 dages periode.
  10. Aflysning af undervisning. Som anført i definitionsafsnittet ("yderligere funktioner") skal leverandøren på kundens anmodning tilbyde undervisningsdage vedrørende produktet/-erne og skal aftale datoer for en sådan undervisning med kunden. Leverandøren skal stille tilstrækkeligt kvalificeret og uddannet personale til rådighed til at gennemføre denne uddannelse. Kunden anerkender og accepterer , at i tilfælde af aflysning inden for 72 timer før den/de aftalte undervisningsdato(er), vil kunden stadig blive opkrævet betaling, og vederlag og gebyrer for en sådan undervisning skal stadig betales. Leverandøren forbeholder sig ret til at flytte undervisningsdatoen.
 6. Databeskyttelse
  1. Leverandøren behandler personoplysninger på vegne af kunden. Omfanget og varigheden, kategorierne og formålet med de personoplysninger, der behandles af leverandøren i henhold til denne aftale, er anført i bilag A i licensaftalen/-erne.
  2. Kunden ejer alle rettigheder i og til alle data og har eneansvaret for lovligheden, pålideligheden, integriteten, nøjagtigheden og kvaliteten af alle sådanne data. Leverandøren anerkender og accepterer, at kunden er dataansvarlig for alle personoplysninger, der indgår i dataene. Hvis kunden er en OEM eller en forhandlergruppe, er parterne enige om, at data kan deles med leverandøren enten af OEM eller forhandlergruppen eller af forhandlere inden for kundens gruppe. Hvis dette er tilfældet, forstår og anerkender leverandøren, at forhandleren og en OEM/forhandlergruppe er fælles dataansvarlige for de personoplysninger, der videregives til leverandøren, i henhold til vilkårene i en særskilt skriftlig aftale mellem forhandleren og OEM/forhandlergruppen, alt efter hvad der er relevant.
  3. Kundens instrukser i forbindelse med behandling af personoplysninger, der er omfattet af dataene, skal være som anført i bilag A. Kunden har ret til, skriftligt eller i et maskinlæsbart format (i tekstform*), at opdatere, ændre eller erstatte sådanne individuelle instrukser ved at underrette leverandørens udpegede kontaktperson vedrørende databeskyttelsesanliggender. Kunden skal, hurtigst muligt, bekræfte en mundtlig instruktion skriftligt eller i tekstform.
  4. Begge parter vil overholde alle gældende krav i databeskyttelseslovgivningen. Dette pkt. 6 er et tillæg til, og fjerner eller erstatter ikke en parts forpligtelser eller rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
  5. Med forbehold for pkt. 6.7.2 kan personoplysninger, der indgår i dataene, overføres til eller opbevares uden for Storbritannien og EØS eller det land, hvor kunden befinder sig, med henblik på at levere produkterne og/eller tjenesterne (herunder, hvor det er relevant, eventuelle yderligere funktioner) i henhold til aftalen.
  6. Uden at det berører den generelle anvendelighed af pkt. 6.4, skal kunden sikre, at den har alle nødvendige og passende retsgrundlag og meddelelser på plads for at muliggøre lovlig overførsel af personoplysningerne til leverandøren i henhold til aftalens varighed og formål.
  7. Uden at det berører den generelle anvendelighed af pkt. 6.4, skal leverandøren i forbindelse med alle personoplysninger, der behandles af leverandøren, når denne opfylder sine forpligtelser i henhold til aftalen:
   1. kun behandle disse personoplysninger i henhold til kundens dokumenterede skriftlige instruks, medmindre leverandøren er forpligtet til at behandle sådanne personoplysninger i henhold til lovgivningen i et land, der er en del af Den Europæiske Union og/eller national britisk lovgivning (gældende lovgivning). Hvis gældende lovgivning kræver, at leverandøren behandler sådanne personoplysninger, skal kunden informeres om dette inden behandlingen, medmindre gældende lovgivning forbyder dette.
   2. ikke overføre nogen personoplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Storbritannien, medmindre følgende betingelser er opfyldt:
    1. leverandøren har sørget for passende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.
    2. den registrerede har rettigheder, der kan håndhæves, og effektive retsmidler.
    3. leverandøren overholder sine forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen ved at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for alle personoplysninger, der overføres, og
    4. leverandøren overholder kundens rimelige forudgående instruktioner ved behandling af kundens personoplysninger.
   3. assistere kunden, for kundens regning, med at besvare eventuelle henvendelser fra en registreret for at gøre det muligt for kunden at overholde sine forpligtelser i henhold til databeskyttelseslovgivningen, hvad angår sikkerhed, meddelelser om brud, vurderinger af indvirkninger og drøftelser med tilsynsmyndigheder eller lovgivere.
   4. straks underrette kunden, når leverandøren bliver opmærksom på et brud på persondatasikkerheden, der berører kundens personoplysninger.
   5. på kundens skriftlige anmodning og ved aftalens ophør slette eller returnere kundens personoplysninger i overensstemmelse med pkt. 6.11, medmindre det er påkrævet i henhold til gældende lov at opbevare personoplysningerne, og
   6. opbevare optegnelser og oplysninger for at påvise, at pkt. 6 og 7 overholdes. Leverandøren skal tillade kunden og dennes autoriserede repræsentanter at revidere og gennemgå leverandørens overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, forudsat at en sådan revision og/eller gennemgang altid udføres med rimeligt varsel på et gensidigt passende tidspunkt. Alle oplysninger, der videregives som en del af revisionen/inspektionen, skal behandles som fortrolige oplysninger i overensstemmelse med pkt. 9. Revisioner og inspektioner må ikke udføres mere end én gang om året, medmindre kunden med rimelighed mener, at leverandøren har overtrådt databeskyttelseslovgivningen, og
   7. leverandøren skal straks underrette kunden, hvis kundens instrukser efter leverandørens mening er i strid med databeskyttelseslovgivningen. I sådanne tilfælde har leverandøren ret til at annullere udførelsen af en sådan instruks, indtil kunden har bekræftet eller ændret instruksen, så den er i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.
  8. Hver part skal sikre, at den har indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at yde beskyttelse mod uberettiget eller ulovlig behandling af personoplysninger og mod hændelig tilintetgørelse, ødelæggelse eller beskadigelse af personoplysninger, der er passende i forhold til den skade, der kan opstå som følge af uberettiget eller ulovlig behandling eller hændelig tilintetgørelse, ødelæggelse eller beskadigelse, under hensyntagen til den teknologiske udvikling og omkostningerne ved at gennemføre sådanne foranstaltninger.
  9. Kunden giver sit samtykke til, at leverandøren må udpege underdatabehandlere af personoplysninger i henhold til aftalen. En oversigt over de underbehandlere, som leverandøren bruger, er tilgængelig på virksomhedens hjemmeside. Leverandøren bekræfter, at han har indgået eller vil indgå (enten direkte eller via et medlem af CitNOW-koncernen) en skriftlig aftale med underdatabehandlere, som inkorporerer vilkår, der i det væsentlige svarer til dem, der er anført i dette pkt. 6. Leverandøren forbliver fuldt ansvarlig for alle handlinger eller undladelser fra enhver underdatabehandler, der er udpeget af eller på vegne af leverandøren i henhold til dette pkt. 6. Hvis leverandøren bruger underdatabehandlere, der er baseret uden for Storbritannien og EØS, i et område, hvor der ikke er truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, skal leverandøren overholde kravene i pkt. 6.7.2, før der overføres personoplysninger til en sådan underdatabehandler. En oversigt over eventuelle underbehandlere, som dette punkt gælder for, er til enhver tid tilgængelig på leverandørens hjemmeside. Leverandøren kan til enhver tid udpege nye underdatabehandlere, og kunden anbefales regelmæssigt at tjekke ovenstående link for en oversigt over de aktuelle underdatabehandlere, der anvendes af leverandøren.
  10. Tredjepartskrav. Kunden skal skadesløsholde og for egen regning forsvare leverandøren mod alle omkostninger, krav, skader eller udgifter, som leverandøren og/eller andre medlemmer af CitNOW-koncernen måtte pådrage sig, eller som leverandøren og/eller andre medlemmer af CitNOW-koncernen kan blive ansvarlige for som følge af kundens, brugernes, forhandlernes (hvor det er relevant) og/eller kundens medarbejderes, underleverandørers eller repræsentanters manglende overholdelse af deres forpligtelser i henhold til pkt. 6 og/eller 7, og/eller databeskyttelseslovgivningen, alt efter hvad der er relevant.
  11. Opbevaring efter opsigelse. Hvis denne aftale opsiges af den ene eller anden årsag, vil leverandøren opbevare dataene i en periode på 60 dage (eller en anden periode, som måtte være anført i den gældende licensaftale) efter opsigelsen. Leverandøren opbevarer dataene i dette tidsrum af følgende årsager:
   1. for at give kunden mulighed for at ændre mening og genoptage sit abonnement på produktet mens alle detaljer, præferencer og konfigurationer stadig på plads, hvis det er relevant, og
   2. for at give kunden mulighed for at anmode om eksport af sine data.
 7. Forbrugerdata og medarbejderdata
  1. Parterne anerkender og accepterer, at da forbrugerdata skal behandles af leverandøren på vegne af kunden, er det kundens ansvar at identificere og registrere det lovlige grundlag for at indsamle og dele forbrugerdata med leverandøren. Leverandøren har ingen kontrol over de data, der indtastes i produktet/-erne af kunderne og deres brugere. Kunden skal derfor sikre og sørge for, at alle brugere sikrer, at der enten
   1. er indhentet samtykke fra alle forbrugere til, at deres forbrugeroplysninger uploades til produktet/-erne eller på anden måde overføres til leverandøren, eller
   2. hvis der ikke er indhentet samtykke, at kunden klart har identificeret et eller flere andre retsgrundlag (som beskrevet i databeskyttelseslovgivningen), der giver mulighed for at uploade forbrugeroplysninger til produktet/-erne eller på anden måde overføre dem til leverandøren.
  2. Kunden skal føre en skriftlig fortegnelse over et sådant retsgrundlag og på anmodning fremlægge dokumentation for et sådant retsgrundlag for behandling til leverandøren.
  3. Det er kundens ansvar, uanset om kunden er en OEM, en forhandlergruppe eller en forhandler, at sikre overholdelse af pkt. 7.1 og 7.2. Leverandøren påtager sig intet ansvar over for kunden og/eller en forbruger for kundens manglende indhentning af den nødvendige bemyndigelse og tilladelse til at dele forbrugerdata med leverandøren. Hvis en forhandlergruppe eller en OEM har indgået denne aftale for at købe abonnementer til at bruge produkterne på vegne af sine forhandlere, er det forhandlergruppens/OEM's ansvar at sikre, at hver enkelt forhandler i gruppen har opnået den nødvendige godkendelse og tilladelse, før forbrugerdata uploades til produktet eller på anden måde overføres til leverandøren.
  4. Kunden skal skadesløsholde leverandøren for eventuelle tab, omkostninger, krav, skader eller udgifter, som leverandøren og/eller andre medlemmer af CitNOW-koncernen pådrager sig som følge af kundens videregivelse af forbrugerdata, uden at der er indhentet nødvendig godkendelse og tilladelse forud for videregivelsen.
  5. Medmindre andet er fastsat i databeskyttelseslovgivningen, må leverandøren ikke bruge eller tillade brug af forbrugerdata til andet end at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen og/eller i overensstemmelse med Kundens skriftlige instrukser.
  6. Leverandøren bekræfter, at alle medarbejdere, der er involveret i behandlingen af forbrugeroplysningerne, ikke må behandle forbrugeroplysningerne uden for rammerne af de instrukser, der er beskrevet i pkt. 7.5 ovenfor. Leverandøren bekræfter, at enhver person, der er berettiget til at behandle forbrugerdata, er bundet af en kontraktlig forpligtelse til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt forpligtelse til fortrolighed.
  7. Hvis en af parterne bliver opmærksom på uautoriseret eller ulovlig behandling af forbrugerdataene, eller hvis forbrugerdataene går tabt eller tilintetgøres, eller hvis en af parterne får kendskab til eller mistanke om, at der er sket et brud på persondatasikkerheden, som påvirker forbrugerdataene, skal denne part straks underrette den anden part og samarbejde fuldt ud med den anden part om at træffe de nødvendige afhjælpende foranstaltninger så hurtigt som muligt.
  8. I de tilfælde, hvor medarbejderdata uploades af kunden (som dataansvarlig) til produktet, skal de være tilgængelige for leverandøren, og kun i dette tilfælde skal leverandøren fungere som fælles dataansvarlig for medarbejderdataene. Både kunden og leverandøren skal behandle medarbejderdata i det omfang, det er nødvendigt for at kunne opfylde deres kontraktlige forpligtelser i henhold til aftalen.
 8. Ejerskab og immaterielle rettigheder
  1. Produkterne og programdokumentationen indeholder fortrolige og beskyttede oplysninger fra leverandøren, og al ophavsret, alle varemærker og andre immaterielle rettigheder deri tilhører leverandøren eller dennes tredjepartslicensgivere og tilhører altså ikke kunden. Intet i aftalen har til formål at overføre de førnævnte immaterielle rettigheder til kunden.
  2. Kunden må ikke inkorporere og/eller bruge produktet/-erne og/eller programdokumentationen ud over som anført i aftalen eller uden forudgående skriftlig tilladelse fra leverandøren.
  3. Hvis leverandøren udvikler eller forbedrer nogen af produkterne efter feedback eller forslag fra kunden, vil CitNOW eller licensgiveren til det relevante produkt eje alle immaterielle rettigheder til en sådan produktudvikling/-forbedring uden nogen forpligtelse til at anerkende kundens feedback/forslag, og kunden har ingen ejendomsretlige eller immaterielle rettigheder eller andre rettigheder til en sådan produktudvikling eller -forbedring.
  4. Ejerskab:
   1. Leverandøren er ejer af eller licenshaver til, medmindre andet er anført, alle immaterielle rettigheder, der findes i produkterne, abonnementerne og alt undervisningsmateriale, der leveres i forbindelse med produkterne, uanset om disse rettigheder er skabt, udviklet eller produceret før, på eller efter den dato, der er anført på ordreformularen. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er tildelt heri, er forbeholdt leverandøren.
   2. Kunden må ikke inkorporere og/eller bruge produktet/-erne ud over som anført i disse vilkår og betingelser eller enhver gældende licensaftale, uden forudgående skriftlig tilladelse fra leverandøren.
   3. I det omfang, kunden har immaterielle rettigheder til produkterne, abonnementerne eller undervisningsmaterialerne, overdrager kunden hermed uigenkaldeligt, ubetinget og fuldstændigt til leverandøren, fuldstændigt og uden begrænsning, alle rettigheder til sådanne immaterielle rettigheder.
  5. Ejerskab til indhold. I tilfælde af, at produktet kan skabe indhold, er kunden eneansvarlig for det indhold, der skabes og distribueres via produkterne (hvor det er relevant), og kunden skal indhente samtykke eller andet lovligt grundlag fra alle personer, der kan være en del af, eller hvis ejendom kan være en del af, dette indhold. Kunden accepterer at forsvare og holde leverandøren skadesløs mod ethvert krav fra en tredjepart, der hævder, at indhold uploadet af kunden bryder regler eller er ulovligt, ærekrænkende eller krænker en tredjeparts rettigheder.
  6. Modtagere. I overensstemmelse med pkt. 8.5 (Ejerskab til indhold) accepterer kunden, hvis produktet kan skabe indhold, at leverandøren ikke har noget ansvar over for de modtagere, som kunden sender indhold til, og ikke har noget ansvar med hensyn til modtagerens eventuelle videre distribution af indhold. Kunden accepterer at skadesløsholde leverandøren for eventuelle tab som følge af krav fra modtagere, som kunden sender indhold til, eller for eventuelle krav mod CitNOW fra tredjeparter, som indholdet distribueres videre til.
  7. Krav. I tilfælde af, at kunden bliver mødt med et krav fra tredjepart mod leverandøren vedrørende krænkelse af ejendomsret eller immateriel ejendomsret i forbindelse med produktet/produkterne, accepterer kunden at underrette leverandøren uden unødig forsinkelse og må ikke handle på leverandørens vegne. Det understreges, at kunden ikke må påtage sig, godkende eller på anden måde anerkende kravet på leverandørens vegne.
  8. Brug af mærker. Kunden accepterer, at leverandøren har ret til at bruge kundens navn og firmalogo i leverandørens portefølje til promovering af leverandørens virksomhed, især på internettet, herunder i forbindelse med leverandørens tilstedeværelse på sociale medier. Hvis kunden på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at udelukke visse former for brug fra denne accept eller ønsker at indføre en tidsbegrænsning derfor, skal kunden informere leverandøren derom skriftligt.
 9. Fortrolighed
  1. Kunden skal:
   1. opretholde fortrolighed omkring alle oplysninger vedrørende produkterne (herunder, uden begrænsning, deres objekt- og kildekode), programdokumentation, tjenester og yderligere funktioner, og begrænse adgangen til dem til de af sine medarbejdere, der arbejder på eller i forbindelse med kundens lokationer, og som har behov for at have kendskab til og bruge sådanne oplysninger, og
   2. med forbehold for ovenstående tage alle øvrige skridt, som til enhver tid er nødvendige for at beskytte leverandørens fortrolige oplysninger og immaterielle rettigheder i produkterne og programdokumentationen.
  2. Fortrolige oplysninger. Hver part kan komme i besiddelse af fortrolige oplysninger i løbet af denne aftales løbetid, som er af værdi for den anden part, for så vidt angår den anden parts forretning, teknologi og/eller kunder. Hver part accepterer at holde den anden parts fortrolige oplysninger hemmelige, i det omfang loven tillader det.
  3. OEMer. Parterne er enige om, at oplysninger vedrørende kundens brug af produkterne ikke skal betragtes som fortrolige oplysninger i forbindelse med denne bestemmelse. Leverandøren er i særdeleshed berettiget til at videregive disse oplysninger til enhver OEM, som kunden samarbejder med.
  4. CitNOW-koncernen. Parterne er enige om, at kundens kontaktoplysninger og kundens brug af produkterne kan deles med andre enheder og virksomheder i CitNOW-koncernen, og leverandøren skal sikre, at sådanne enheder håndterer sådanne oplysninger i overensstemmelse med fortrolighedsforpligtelserne i dette afsnit.
 10. Garantierklæringer
  1. Leverandøren garanterer, at:
   1. leverandøren har ret til at indgå denne aftale og til at give kunden en licens til at bruge produkterne.
   2. leverandøren vil overholde alle gældende love og bestemmelser i forbindelse med sine aktiviteter i henhold til denne aftale.
  2. Kunden erklærer og garanterer, at:
   1. kunden har bemyndigelse til at indgå denne aftale.
   2. kunden vil sikre, at alle brugere, der anvender produkterne, er opmærksomme på deres forpligtelser i henhold til aftalen.
   3. kunden har brugernes samtykke til at udlevere brugernes personoplysninger til leverandøren, herunder, men ikke begrænset til, navn, jobfunktion, kontaktoplysninger og arbejdssted, så en person kan oprettes som bruger af produktet og med henblik på at yde support i hele aftalens løbetid.
   4. kunden vil overholde alle gældende love og bestemmelser i forbindelse med sin virksomhed og sin brug af produkterne.
   5. hvis kunden er en enhed, der er reguleret af det britiske finanstilsyn (Financial Conduct Authority), skal kunden sikre, at dens processer er i overensstemmelse med kravene fra Financial Conduct Authority (eller enhver efterfølgende regulator), når kunden bruger et produkt.
   6. kunden må ikke udlicitere, dele, udleje eller tillade adgang til eller brug af nogen del af produktet/-erne og/eller programdokumentationen med nogen tredjepart (herunder, men ikke begrænset til, en forhandler eller en medarbejder hos en forhandler) til noget formål.
  3. Kunden garanterer, at kunden ikke vil, og kunden skal sikre, at dens brugere ikke vil:
   1. tilpasse, ændre eller oversætte (kompilere eller dekompilere) produkt(er) og/eller programdokumentationen, undtagen i det omfang, det er tilladt i henhold til lovgivningen.
   2. reproducere eller distribuere kopier af produktet/-erne og/eller programdokumentationen.
   3. bruge produktet/-erne eller programdokumentationen til andet end kundens egne interne forretningsformål.
   4. fjerne, tildække, erstatte eller ændre en meddelelse om ophavsret eller anden meddelelse om ejendomsret på produktet/-erne og/eller programdokumentationen, og/eller
   5. sælge, udleje, udbyde til salg eller leje, afhænde, pantsætte eller skille sig af med produktet/-erne og/eller programdokumentationen under nogen omstændigheder, eller distribuere eller tillade nogen anden person at bruge eller nyde gavn af produktet/-erne, programdokumentationen eller en del deraf.
  4. Leverandøren giver ikke nogen garanti i forhold til tredjepartssoftware (herunder tredjepartssoftware, der tilgås via brug af produktet/-erne).
  5. Kunden erklærer og accepterer, at kunden er eneansvarlig for valg af produkt(er) og for at sikre sig, at produktet/-erne opfylder dennes forretningsbehov, inden aftalen indgås.
  6. Kunden skal skadesløsholde leverandøren fuldt ud for krav fra tredjepart og/eller tilknyttede tab, omkostninger, udgifter og andre beløb, som leverandøren og/eller andre medlemmer af CitNOW-koncernen har lidt eller pådraget sig som følge af kundens misligholdelse af aftalen eller kundens eller dennes brugeres uagtsomme handlinger eller undladelser.
 11. Ansvarsbegrænsning
  1. Parternes ansvar. Intet i aftalen udelukker eller begrænser nogen af parternes ansvar for:
   1. død eller skade forårsaget af uagtsomhed
   2. bedrageri eller svig, eller
   3. ethvert andet ansvar, som ikke kan begrænses ved lov.
  2. Ansvarsfraskrivelse. Med forbehold for pkt. 11.1 er leverandøren ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder (men ikke begrænset til) indirekte tab eller følgeskader i forbindelse med:
   1. brugstab
   2. tabt fortjeneste
   3. tab af forventede besparelser
   4. tab eller forvanskning af data eller indhold, (v) tab eller skade som følge af falske, unøjagtige eller forældede oplysninger, som kunden har indhentet fra tredjeparter (f.eks. HPI-søgninger) og fået adgang til via brugen af produktet/-erne
   5. brugstab eller produktfejl i forbindelse med produkter eller tjenester leveret af en tredjepart, som kunden har bedt leverandøren om at samarbejde med på sine vegne, og/eller
   6. brugstab eller fejl i forbindelse med tredjeparts software, som kunden har krævet er forbundet til eller interagerer med produkterne.
  3. Maksimalt ansvar. Med forbehold for pkt. 11.1 og 11.2 kan leverandørens maksimale samlede ansvar over for kunden for ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med aftalen, ikke overstige de grænser, der er angivet nedenfor:
   1. Hvad angår ansvar for leverandørens overtrædelse af pkt. 6 (Databeskyttelse), et beløb svarende til 500 % af de samlede vederlag og gebyrer, som kunden har betalt i løbet af de 12 måneder, der går umiddelbart forud for den begivenhed, der giver anledning til kravet. Uanset ovenstående, hvis kunden har bidraget til eller forårsaget tabet som følge af manglende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, skal leverandørens ansvar justeres i overensstemmelse hermed, og leverandørens ansvar skal begrænses til det beløb, der er anført i pkt. 11.3.2.
   2. For så vidt angår alle øvrige krav, der måtte opstå i forbindelse med aftalen, er leverandørens ansvar begrænset til 125 % af de samlede vederlag og gebyrer, der er betalt og skal betales af kunden i løbet af de 12 måneder, der går umiddelbart forud for den begivenhed, der giver anledning til kravet
  4. Tredjeparts rettigheder. Leverandørens medarbejdere, kontraktsparter, licensgivere og leverandører skal være omfattet af de ansvarsbegrænsninger og ansvarsfraskrivelser, der er anført i dette pkt. 11.
  5. Kunden anerkender, at medmindre andet udtrykkeligt er anført i en licensaftale, leveres produkterne og tjenesterne "som de er" uden nogen garanti for tilgængelighed, og leverandøren garanterer ikke, at produkterne og tjenesterne til enhver tid vil være uafbrudte eller fejlfri. Derudover påtager leverandøren sig intet ansvar for manglende tilgængelighed som følge af forkert brug, planlagt vedligeholdelse, eksterne årsager uden for leverandørens kontrol, herunder tjenester eller ændringer, der ikke er leveret eller foretaget af leverandøren, eller for så vist angår brug af produkter eller tjenester, der ikke er tilladt i henhold til disse vilkår og betingelser eller tilhørende licensaftaler.
 12. Teknisk support og opdateringer
  1. Teknisk support. Med forbehold for pkt. 13.2 (Begrænset tilgængelighed) kan leverandøren i aftalens løbetid og afhængigt af det produktabonnement, kunden har købt, stille teknisk support til rådighed for kunden til produktet/-erne. Hvor det er relevant, skal serviceniveauet for teknisk support beskrives nærmere på den relevante produktside på CitNOWs hjemmeside. Hjemmesider, der knytter sig til det købte produkt, kan findes via CitNOW-koncernens hjemmeside (www.citnowgroup.com).
  2. Opdateringer. Leverandøren udgiver software løbende. Det betyder, at produkterne vil blive opdateret og ændret over tid, efterhånden som nye funktioner udgives. Leverandøren kan efter sit eget rimelige skøn ændre eller opgradere tjenesterne og produkterne. Leverandøren skal gøre en kommercielt rimelig indsats for at give et rimeligt varsel om nedetider i den forbindelse. Dette kan have en løbende indvirkning på disse vilkår og betingelser som følge heraf, og leverandøren forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser i overensstemmelse hermed i henhold til pkt. 14.4.
  3. Kontakt. Kunden og dennes brugere kan kontakte leverandøren for assistance ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført i produktafsnittet på hjemmesiden for CitNOW (www.citnowgroup.com). Kunden accepterer, at leverandøren kan bruge de kontaktoplysninger, som en bruger afgiver, til at yde løbende support.
 13. Tilgængelighed
  1. Tilgængelighed. Leverandøren skal bestræbe sig på at gøre produkterne tilgængelige inden for kundens normale arbejdstid og skal informere kunden (hvor det er muligt), før der udføres vedligeholdelsesarbejde, som kan påvirke tilgængeligheden af produktet/-erne.
  2. Begrænset tilgængelighed. Manglende tilgængelighed af produkterne som følge af forkert brug af produkterne, planlagt vedligeholdelse og eksterne årsager uden for leverandørens kontrol, herunder service eller ændringer, der ikke er udført af leverandøren, er ikke omfattet af målet for tilgængelighed.
  3. Brug af produkterne. Leverandøren garanterer ikke, at brugen eller driften af produkterne til enhver tid vil være uafbrudt eller fejlfri. Medmindre andet udtrykkeligt er anført i en licensaftale, leveres produkterne "som de er" uden nogen garanti for tilgængelighed eller ydeevne.
  4. Teknisk support. Leverandøren vil gøre en rimelig indsats for at afhjælpe eventuelle afbrydelser eller fejl i produkterne, som han bliver gjort opmærksom på som en del af den tekniske support.
  5. Forbindelser. Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinkelser, leveringssvigt eller andre tab eller skader som følge af overførsel af data via kommunikationsnetværk og faciliteter, herunder internettet. Kunden er eneansvarlig for at tilvejebringe, vedligeholde og sikre sine netværksforbindelser og telekommunikationsforbindelser fra sine systemer til leverandørens datacentre.
 14. Generelt
  1. Force Majeure. Hvis en part forhindres i at opfylde en af sine forpligtelser i henhold til aftalen som følge af en begivenhed, der ligger uden for partens rimelige kontrol (en force majeure-begivenhed), kan den pågældende part, så snart den bliver opmærksom på force majeure-begivenheden, kræve fritagelse for ansvar i forbindelse med enhver forsinkelse i opfyldelsen eller enhver manglende opfyldelse af en sådan forpligtelse i det omfang, forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes en force majeure-begivenhed. En part kan opsige aftalen ved meddelelse til den anden part, hvis parten bliver berørt af en force majeure-begivenhed i 30 dage eller mere.
  2. Afkald. Enhver undladelse eller forsinkelse fra en parts side af at udøve en rettighed eller påberåbe sig en misligholdelsesbeføjelse i henhold til denne aftale eller lovgivningen skal ikke udgøre et afkald på den pågældende rettighed eller misligholdelsesbeføjelse eller nogen anden rettighed eller misligholdelsesbeføjelse, En parts undladelse af at udøve en rettighed i henhold til disse vilkår og betingelser skal ikke forhindre den pågældende part i at udøve denne rettighed i fremtiden.
  3. Vilkårenes fortsatte gyldighed. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser viser sig ikke at kunne håndhæves, skal de resterende bestemmelser forblive gældende.
  4. Ændringer. Leverandøren forbeholder sig ret til at foretage ændringer i disse vilkår og betingelser og/eller en licensaftale. Ændringerne træder i kraft efter et rimeligt varsel (som skal være mindst 30 dage). Hvis ændringer i dokumenterne medfører en væsentlig reduktion af produkternes funktionalitet eller pålægger kunden yderligere forpligtelser, som kunden ikke er i stand til at overholde, har kunden ret til at opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til leverandøren uden betaling af en bod, og eventuelle månedlige vederlag, som kunden allerede har betalt for perioden efter opsigelsen, refunderes. Den seneste udgave af disse vilkår og betingelser og licensaftalen vil til enhver tid være tilgængelig på CitNOW-koncernens hjemmeside (www.citnowgroup.com).
  5. Lovvalg og værneting. Aftalen er underlagt den lovgivning, der gælder for den enhed, der er anført på ordreformularen/-erne, og disse vilkår og betingelser skal være underlagt domstolenes eksklusive jurisdiktion i det område, hvor den pågældende enhed er registreret.