Tussen de Partijen:

Deze Overeenkomst is gedaan tussen:

 1. De entiteit die wordt aangeduid als de "Leverancier" op het Orderformulier ("Leverancier")
 2. De entiteit die wordt aangeduid als de "Klant" op het Orderformulier ("Klant")

Introductie

De Leverancier is onderdeel van, en voert zijn activiteiten uit als deel van, de CitNoW Groep. De CitNOW Groep is een groep bedrijven die Producten en Diensten aanbiedt aan de automobielbranche. Als de Klant meerdere Producten en Diensten koopt van de Leverancier dan erkent de Klant dat dergelijke Producten en Diensten door de Leverancier kunnen worden verkocht op basis van wederverkoop, en dat dergelijke andere entiteiten binnen de CitNOW Groep verantwoordelijk kunnen zijn voor de levering van dergelijke Producten en Diensten namens de Leverancier.

Als de Klant het (de) Orderformulier(en) ondertekent, dan is de Klant gebonden aan deze Algemene Voorwaarden en de Licentieovereenkomst die van toepassing is voor de Producten en Diensten die zij hebben gekocht. De Klant zal ervoor zorgen dat alle Gebruikers van de Producten zich houden aan deze Algemene Voorwaarden en zal ervoor zorgen dat de Gebruikers bekend zijn met hun verantwoordelijkheden ingevolge clausule 6 (Gegevensbescherming) en clausule 10 (Garanties).

Als onderdeel van de levering van de Producten en Diensten handelt de Leverancier als de gegevensverwerker voor de Klant. De bepalingen van clausule 6 (Gegevensbescherming) en 7 (Consumentengegevens en Werknemersgegevens) zijn van toepassing met betrekking tot de verplichtingen inzake gegevensbescherming van de Partijen. Deze bepalingen zijn uiterst belangrijk en vereisen dat de Klant procedures opstelt en implementeert om te zorgen dat aan de vereisten van deze clausules wordt voldaan. Lees deze bepalingen alstublieft aandachtig door. De Klant moet er in het bijzonder voor zorgen en erop toezien dat alle Gebruikers, voorafgaand aan het overdragen van persoonsgegevens van een Consument aan de Leverancier via de Producten, ofwel:

 1. toestemming hebben verkregen van alle Consumenten om hun Consumentengegevens te laten uploaden naar het (de) product(en) of dat deze anderszins worden overgedragen aan de Leverancier; of
 2. dat de Klant duidelijk een of meer wettelijke gronden heeft geïdentificeerd (als uiteengezet in de wetgeving inzake gegevensbescherming) die de Klant toestaan om de Consumentengegevens te uploaden naar het (de) Product(en) of anderszins over te dragen aan de Leverancier

Begripsbepalinge

De begrippen die gedefinieerd worden in de Licentieovereenkomst en/of het (de) Orderformulier(en) zullen, tenzij anders bepaald hieronder, dezelfde betekenis hebben als in de Algemene Voorwaarden.

 • Extra Voorzieningen: Extra Voorzieningen en/of diensten waar de Klant van tijd tot tijd om kan vragen en die de Leverancier kan leveren, na een schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, on-site trainingsdagen, data-import, export of opschonen, ontwikkeling op maat, betaalde voorzieningen en Webinars.
 • Overeenkomst: het contract dat is afgesloten tussen de Leverancier en de Klant bestaande uit het (de) Orderformulier(en), de Algemene Voorwaarden en de Licentieovereenkomst(en).
 • CitNOW Group: de leden van de CitNOW Groep van bedrijven, zijnde elke entiteit die zeggenschap heeft over, of onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat van de Leverancier en "zeggenschap" zal de betekenis hebben die eraan wordt toegekend in onderdeel 1124 van de Britse Corporation Tax Act 2010. Alle entiteiten worden te allen tijde vermeld op de website van de CitNOW Groep CitNOW Group website.
 • Consument: elke consument die een klant is van de Klant met betrekking waartoe persoonsgegevens door een Gebruiker worden geüpload naar de Producten.
 • Consumentengegevens: betekent alle informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, die betrekking hebben op een Consument en die worden geüpload naar de Producten of worden overgedragen aan de Leverancier door de Klant, en/of elke Gebruiker.
 • Content: de video, beelden, audio, grafische voorstellingen, tekst, berichten en andere informatie die door u wordt gecreëerd en die wordt geüpload via het Product.
 • Contractdatum: de datum die vermeld wordt op het Orderformulier als de datum dat het Orderformulier werd ingevuld en aan de Klant werd verstuurd voor een handtekening;
 • Gegevensverantwoordelijke, Gegevensverwerker, Betrokkene, Persoonsgegevens, inbreuk op de persoonsgegevens, verwerking en gepaste technische en organisatorische maatregelen: als bepaald in de wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Klant: de klant die als zodanig wordt benoemd op het (de) Orderformulier(en) die een OEM kan zijn, een Nationale Verkoopmaatschappij, een Dealerorganisatie of een Detailhandelaar.
 • Gegevens: alle gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, die door de Klant worden geüpload of overgedragen aan de Leverancier, met inbegrip van Consumentengegevens en/of Werknemersgegevens.
 • Wetgeving inzake gegevensbescherming: betekent (a) Voor zover de Britse GDPR van toepassing is, de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk of een deel van het Verenigd Koninkrijk dat betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens; of (b) voor zover de Europese AVG van toepassing is, de wetgeving van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie waarvan de Leverancier of de Klant ingezetene zijn en die betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens.
 • Dealerorganisatie: een bedrijf dat zeggenschap heeft over meerdere Detailhandelaren.
 • Werknemersgegevens: alle gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens, die door elke willekeurige Gebruiker worden geüpload naar de Producten of door de Klant worden overgedragen aan de Leverancier.
 • EU AVG: De Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679), als van kracht binnen de Europese Unie.
 • Vergoedingen: alle Vergoedingen die betaalbaar zijn door de Klant aan de Leverancier, als uiteengezet in het (de) Orderformulier(en), met inbegrip van maar zonder beperking, Maandelijkse Vergoeding, de Aansluitkosten en de Dienstenvergoedingen, samen (waar van toepassing) met alle vergoedingen die verschuldigd zijn voor Extra Voorzieningen als van tijd tot tijd schriftelijk overeengekomen door de partijen.
 • Eerste minimumtermijn betekent de gezamenlijke eerste termijn voor alle Producten waar de Klant een abonnement op heeft, als verder uiteengezet in Clausule 5.1.
 • Maandelijkse Vergoeding: de maandelijkse vergoeding als verschuldigd door de Klant met betrekking tot zijn abonnement voor het Product, en de Maandelijkse Vergoeding dekt de levering van het Product en de levering van technische ondersteuning voor dat Product voor de duur van het abonnement van de Klant.
 • OEM: een fabrikant van originele apparatuur.
 • Orderformulier(en): het (de) Orderformulier(en) van de Leverancier als ondertekend door de Klant, onderhevig aan deze algemene voorwaarden en, onder verwijzing, de Licentieovereenkomst(en).
 • Producten: De Producten die worden beschreven in het (de) Orderformulier(en) en die door de Leverancier aan de Klant worden geleverd (hetzij direct of via een gemachtigde wederverkoper) op basis van een abonnement en die beschikbaar kunnen worden gesteld in verschillende niveaus die standaard, pro en plus (waar beschikbaar) worden genoemd. Het (de) Product(en) die gekocht worden door de Klant, met inbegrip van het productniveau, als uiteengezet in het Orderformulier voor het abonnement, de levering van het (de) product(en) met inbegrip van Technische Ondersteuning.
 • Product Aanvangsdatum: de datum waarop het abonnement van de Klant voor het product (en de product tier) een aanvang neemt, die voor elk product gespecificeerd wordt in de toepasselijke licentieovereenkomst.
 • Initiële Producttermijn: de eerste periode van het abonnement van de Klant voor elk Product (tenzij de initiële periode verlengd wordt om in lijn te worden gebracht met andere Productabonnementen ingevolge clausule 5.1) als uiteengezet in de toepasselijke Licentieovereenkomst die berekend wordt vanaf de Product Aanvangsdatum.
 • Programmadocumentatie: alle documentatie die door de Leverancier ter beschikking wordt gesteld van de Klant in verband met het Product dat door de Klant is gekocht.
 • Verlengingstermijn: betekent de termijn waarmee het abonnement op het Product en de Diensten automatisch worden verlengd vanaf de vervaldag van de initiële minimumtermijn, als meer uitvoerig beschreven in clausule 5.2.
 • Detailhandelaar: de franchise dealer(s) als vermeld op het (de) Orderformulier(en).
 • Diensten: De diensten die door de Leverancier aan de Klant worden geleverd (hetzij direct of via een gemachtigde wederverkoper) als nader uiteengezet in het (de) Orderformulier(e), die ook kunnen bestaan uit training, gegevensimport- en -export, dataopschoning, ontwikkeling op maat, maar exclusief de Aansluitingsdiensten;
 • Servicevergoedingen: de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de Diensten, als uiteengezet op het (de) Orderformulier(en) of als anderszins van tijd tot tijd overeengekomen.
 • Aansluiting: waar van toepassing het voor de eerste keer opstarten en installeren van het Product, als gespecificeerd op het Orderformulier;
 • Aansluitkosten: de vergoeding die verschuldigd is voor de aansluiting.
 • Technische ondersteuning: betekent de levering van technische ondersteuning met betrekking tot het Product, maar altijd onderhevig aan de betaling van de maandelijkse vergoeding door de Klant.
 • Software van derden: Alle softwareapplicaties van derden of diensten die de Leverancier levert of aanbiedt aan de Klant als onderdeel van de Product(en) (met inbegrip van alle aanvullende voorzieningen) en/of Diensten (met inbegrip van de Aansluitingsdiensten), in alle gevallen onderhevig aan de instemming van de Klant om zich gebonden te achten aan alle voorwaarden die van toepassing zijn voor dergelijke software van derden.
 • Gebruikers: werknemers van de Klant op de locaties van de Klant (met inbegrip van medewerkers op het hoofdkantoor, waar van toepassing) die uiteen worden gezet op het (de) Orderformulier(en) die toestemming hebben om de Producten te gebruiken;
 • Britse GDPR: heeft de betekenis die het krijgt in deel 3(1) (als aangevuld met deel 205(4) van de Britse wet Gegevensbescherming 2018.
 1. Contractafsluiting
  1. Startdatum contract. De Leverancier zal het (de) Orderformulier(en) ter beschikking stellen aan de Klant. Na ondertekening van het (de) Orderformulier(en), zal er sprake zijn van een wettelijke overeenkomst die van kracht is tussen de partijen. Het (de) Orderformulier(en) bij deze Algemene Voorwaarden en de Licentieovereenkomst(en). In geval van een conflict tussen het Orderformulier, deze Algemene Voorwaarden en de Licentieovereenkomst(en), zal de volgende volgorde van prioritering gelden: (1) het Orderformulier; (2) de Algemene Voorwaarden; en (3) de Licentieovereenkomst(en). De Algemene Voorwaarden mogen niet worden gewijzigd tenzij schriftelijk overeengekomen door de Leverancier. In het geval dat er meer dan een licentieovereenkomst van toepassing is op het Product van de Klant, kunnen zij samen een gelijke prioriteit hebben.
  2. Contracterende partijen De Overeenkomst wordt gesloten tussen de Klant en de Leverancier. Als de Klant een Dealerorganisatie is of een OEM, en het de Producten koopt voor gebruik door de Detailhandelaren binnen de groep, dan is het gebruik van de Producten door de Detailhandelaren altijd onderhevig aan de naleving door die Detailhandelaren van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als de Klant een Dealerorganisatie is of een OEM dan zal de Klant (1) ervoor zorgen dat alle Detailhandelaren akkoord gaan met de voorwaarden van de Overeenkomst en ervoor zorgen dat alle Gebruikers die in dienst zijn van een Detailhandelaar akkoord gaan met en gebonden zijn door de Voorwaarden; (2) maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Detailhandelaren zich houden aan de voorwaarden van de overeenkomst en (3) verantwoordelijk zijn voor alle acties van de Detailhandelaren. Indien de Klant een Dealerorganisatie is of een OEM die de Producten koopt voor gebruik door zijn Detailhandelaren, dan zal de licentie die verleend wordt in clausule 2.5 worden uitgebreid tot die Detailhandelaren. De Detailhandelaren krijgen toestemming om de Producten te gebruiken zolang de Overeenkomst van kracht blijft en de toegang van dergelijke Detailhandelaren tot de Producten houdt op na beëindiging van de Overeenkomst of na inwerkingtreding van een andere clausule van de Overeenkomst die de opschorting van toegang tot de Producten mogelijk maakt.
  3. Start van het abonnement Door ondertekening van het (de) Orderformulier(en) stemt de Klant in met de koop en stemt de Leverancier in met het faciliteren van de levering (als van toepassing) van de Aansluitingsdiensten, de Diensten en het abonnement voor de Klant om gebruik te maken van het (de) Product(en), met inbegrip, waar van toepassing, eventuele Extra Voorzieningen). De Klant komt overeen om de vergoedingen te betalen die nader uiteen worden gezet op het (de) Orderformulier(en) of die anderszins van tijd tot tijd schriftelijk overeen worden gekomen tussen de partijen. Het abonnement van de Klant voor het (de) Product(en) begint op de Aanvangsdatum van het Product (als vermeld in de toepasselijke licentieovereenkomst).
  4. Extra Voorzieningen De Klant kan gedurende de termijn van de Overeenkomst Extra Voorzieningen bestellen door de Leverancier hierover schriftelijk te informeren (e-mail is acceptabel). De Leverancier zal de Klant laten weten of de Leverancier de Extra Voorzieningen kan leveren, samen met de daarvoor verschuldigde vergoedingen.
  5. Productniveaus. Sommige Producten hebben verschillende niveaus voor de Producten. De hoogte van de Maandelijkse Vergoeding zal het niveau van het Product reflecteren waar de Klant zich op abonneert (waar van toepassing) Als de Klant om nog meer voorzieningen voor het Product vraagt, met inbegrip van integraties, dan kan dit ervoor zorgen dat de Klant een ander Productniveau afneemt. De Leverancier zal de Klant informeren als dit het geval is, samen met de hoogte van de aangepaste Maandelijkse Vergoeding na de wijziging, ingevolge de Aanpassing van de Vergoeding clausules van als vermeld in de toepasselijke licentieovereenkomst.
  6. Gehele overeenkomst Deze Algemene Voorwaarden, samen met de Licentieovereenkomst(en) en het (de) Orderformulier(en) vormen de gehele overeenkomst tussen de Partijen. De Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten en overeenstemming, zowel schriftelijk als verbaal, tussen de Partijen met betrekking tot de geleverde Producten en Diensten(met inbegrip van, waar van toepassing, de Aansluitingsdiensten en/of de Extra Voorzieningen).
 2. Verplichtingen van de Leverancier
  1. In overweging nemende dat de Klant de vergoedingen betaalt, zal de Leverancier het volgende leveren, (waar van toepassing) de Aansluitingsdiensten, de Diensten en/of het (de) Product(en) met inbegrip van eventuele Extra Voorzieningen) aan de Klant onderhevig aan de voorwaarden van de overeenkomst.
  2. De Producten en/of Diensten (met inbegrip van (waar van toepassing) de Aansluitingsdiensten en Extra Voorzieningen) zullen worden geleverd op een professionele en zorgvuldige manier met gebruikmaking van alle redelijke expertise en zorg, in overeenstemming met de beste praktijk in deze industriële sector.
  3. De Leverancier zal alle redelijke inspanningen leveren om te voldoen aan alle schriftelijk overeengekomen tijdsafspraken voor de levering van de Producten en/of Diensten (met inbegrip van de Aansluitingsdiensten, waar van toepassing), maar garandeert de tijdsafspraken niet.
  4. De Leverancier behoudt zich te allen tijd he recht voor om de reikwijdte van de Producten te wijzigen als dit nodig is voor de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
  5. Altijd onderhevig aan de betaling door de Klant van de Maandelijkse Vergoeding, verleent de Leverancier hierbij aan de Klant de niet-exclusieve, beperkte, en herroepbare licentie om het (de) Product(en) te gebruiken voor de duur van het betreffende Productabonnement, en onderhevig aan de naleving door de Klant van de voorwaarden van de Overeenkomst, met inbegrip van de licentievoorwaarden die gespecificeerd worden in clausule 10.3 hieronder voor de interne bedrijfsactiviteiten van de Klant.
  6. Onderhevig aan de betaling van de Aansluitingsdiensten zal de Leverancier de Aansluitingsdiensten met betrekking tot de Producten leveren. De Aansluitingsdiensten zullen worden geleverd op een wederzijds afgesproken datum en tijd.
  7. Onderhevig aan de betaling van de Dienstenvergoeding zal de Leverancier de diensten met betrekking tot de Producten leveren. De Diensten zullen worden geleverd op een wederzijds afgesproken datum en tijd. Voor sommige Producten kan de levering onderhevig zijn aan de voorwaarden van een Projectplan (als vermeld in de toepasselijke licentieovereenkomsten).
 3. Verplichtingen van de Klant
  1. De Klant zal:
   1. samenwerking verlenen aan de Leverancier en de Leverancier de informatie leveren die het redelijkerwijs nodig heeft om de Producten, Diensten en (waar van toepassing) de Aansluitingsdiensten en Extra Voorzieningen te leveren; en
   2. alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven (met inbegrip van de wetgeving inzake gegevensbescherming);
   3. alle toepasselijke vergoedingen betalen in overeenstemming met clausule 4;
   4. voor zover er door de Leverancier software van derden wordt geleverd aan de Klant als onderdeel van de Producten en/of Diensten, alle licentievoorwaarden naleven die van toepassing zijn op dergelijke software van Derden; en
   5. ervoor zorgen dat alle aanmeldgegevens die aan de Klant en zijn Gebruikers wordt verleend om toegang te krijgen tot de Producten en/of Diensten niet gedeeld wordt met derden gebruikers die niet gemachtigd zijn om de Producten / Diensten te gebruiken als deel van het abonnement en de Leverancier onmiddellijk informeren als de Klant gelooft dat dergelijke inloggegevens gecompromitteerd zijn of gedeeld zijn in overtreding van deze clausule.
  2. Indien de Klant vereist dat de Leverancier verbinding maakt met of interacteert met de software van derden (exclusief Software van Derden), ter voorkoming van misverstanden, daagt de Klant verantwoordelijkheid voor de toestemming van de Leverancier om contact te maken met dergelijke software en de Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor problemen, falen of onderbrekingen die veroorzaakt worden of het gevolg zijn van het gebruik van de verbinding met of de interactie met dergelijke software.
  3. . Als de Klant niet voldoet aan een van zijn contractuele verplichtingen als en wanneer die zich voordoen en als de Leverancier bijgevolg niet in staat is om te voldoen aan zijn contractuele verplichtingen (Verzuim van de Klant) dan kan de Leverancier (zonder beperking van de overige rechten en rechtsmiddelen) de levering van de Producten, Diensten, (met inbegrip van waar van toepassing Extra Voorzieningen en/of Aansluitingsdiensten) opschorten tot het verzuim van de Klant is hersteld. In deze situatie is de Leverancier niet aansprakelijk jegens de Klant voor eventuele verliezen of kosten die de Klant lijdt omdat de Leverancier niet in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, of voor een onderbreking van de levering. Bovendien, indien als direct resultaat van het verzuim van de Klant, de Leverancier extra of onverwachte kosten moet maken, dan behoudt de Leverancier zich het recht voor om die kosten en/of verliezen in rekening te brengen aan de Klant, op voorwaarde dat de Leverancier hiervoor de juiste documentaire bewijsstukken levert.
 4. Betaling van vergoedingen
  1. Betalingsvoorwaarden De Vergoedingen, samen met alle verschuldigde belastingen, moeten worden betaald in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden die vermeld worden in het (de) Orderformulier(en)
  2. Initiële factuur De eerste factuur zal op of rond de toepasselijke Product Aanvangsdatum aan de Klant worden verzonden met inbegrip van alle Dienstenvergoedingen en een vergoeding voor de Aansluitingsdiensten (waar van toepassing) evenals de Maandelijkse Vergoeding. De Maandelijkse Vergoeding voor de eerste factuur kan zijn aangepast op een pro-rata basis afhankelijk van de toepasselijke Product Aanvangsdatum. Facturen voor de Maandelijkse Vergoeding worden daarna verstuurd op de eerste dag van elke maand.
  3. Verzuim van betaling De Leverancier kan de toegang van een Klant tot de Producten en/of de Diensten opschorten of beëindigen als de vergoeding niet op de vervaldatum betaald wordt.
  4. Tariefswijziging. De maandelijkse vergoeding voor diensten en de maandelijkse huurkosten (als uiteengezet in clausule 4.1, samen de "tarieven") blijven de eerste 12 maanden ongewijzigd, tenzij de klant extra diensten bestelt. Na de eerste 12 maanden kan de Leverancier de tarieven aanpassen met 5% per jaar. In het geval dat de ontwikkelingskosten of de kosten voor de software als vereist door derden, voor de Leverancier een verhoging van de kosten veroorzaken van meer dan 5%, kan de Leverancier deze hogere kosten doorberekenen in de tarieven, op voorwaarde dat hij die hogere kosten wel aan de Klant kan bewijzen.
 5. Duur en beëindiging
  1. Initiële minimumtermijn Tenzij de Overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met de clausules 5.3, 5.4 of 5.5, duurt de Overeenkomst vanaf de eerste Product Aanvangsdatum tot het einde of de beëindiging van alle Productabonnementen die gekocht zijn door de Klant ingevolge deze Overeenkomst. Voor alle duidelijkheid, als er meerdere Productabonnementen zijn afgenomen, dan kunnen de data voor sommige Productaanvangsdata verschillen, omdat sommige Producten geactiveerd kunnen worden vóór andere Producten. Alle Productabonnementen zullen in lijn worden gebracht zodat alle Productabonnementen op dezelfde datum worden verlengd. Met inachtneming van clausule 5.6 zal de verlengingsdatum voor alle Productabonnementen de vervaldatum zijn van het laatste Productabonnement dat geactiveerd wordt, Deze initiële periode voor de Productabonnementen is de "Initiële minimumtermijn" voor de doeleinden van deze Overeenkomst.
  2. Automatische verlenging Tenzij de overeenkomst wordt beëindigd in overeenstemming met de clausules 5.3, 5.4 of 5.5 zullen alle Producten onder deze Overeenkomst na verloop van de Initiële Minimumtermijn in overeenstemming met clausule 5.1 worden verlengd met een verdere termijn die een afspiegeling vormt van de toepasselijke Initiële Producttermijn ("Verlengingstermijn") en indien de Klant meerdere Productabonnementen heeft gekocht zal de verlengingsperiode een weerspiegeling vormen van de langste Initiële Producttermijn die de Klant is overeengekomen.
  3. Opzegging Tenzij anderszins bepaald in de toepasselijke Product Licentieovereenkomst, erkent de Klant dat de Overeenkomst van kracht zal zijn gedurende de initiële minimumtermijn en dat elke volgende verlengingstermijn, tenzij ontbonden ingevolge clausule 5.4 (Ontbinding). De Klant kan de overeenkomst opzeggen met een schriftelijke opzeggingstermijn van ten minste (90) dagen voorafgaande aan de vervaldatum van de Initiële minimumtermijn of een verlengingstermijn door schriftelijke opzegging aan customer@citnowgroup.com, behalve waar de toepasselijke Licentieovereenkomst voor het Product voorziet in een "Ontbindingsclausule. Indien de toepasselijke Licentieovereenkomst voor het Product een "ontbindingsclausule" bevat kan de Klant een dergelijke licentieovereenkomst beëindigen door gebruik te maken van de rechten die in die "Ontbindingsclausule" zijn opgenomen in plaats van de huidige clausule.
  4. Ontbinding Ieder der partijen mag de overeenkomst onmiddellijk beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving als de andere Partij
   1. 1 een wezenlijke inbreuk maakt op de Overeenkomst en, indien een dergelijke inbreuk kan worden hersteld, nalaat om de inbreuk te herstellen binnen (3) dertig dagen nadat de partij schriftelijk gevraagd is om dat te doen; of
   2. insolvent wordt, of failliet gaat, of een regeling treft met zijn crediteuren, of stopt of dreigt te stoppen met zijn zakelijke activiteiten.
  5. Acquisities en afstotingen De Leverancier erkent dat zich van tijd tot tijd acquisities en/of afstotingen voor kunnen doen binnen Dealerorganisaties of nationale verkoopbedrijven. In het geval van een afstoting zal de Klant de Leverancier niet minder dan negentig (90) dagen van tevoren schriftelijk in kennis stellen van de afstoting aan customer@citnowgroup.com, en zal aansprakelijk blijven voor de rest van de vergoedingen voor de initiële minimumtermijn of een verlengingstermijn van de betrokken vestiging, tenzij;
   1. De Klant het abonnement overdraagt aan een andere vestiging waarover zij nog wel zeggenschap heeft; of
   2. het bedrijf dat de vestiging verkrijgt het betreffende abonnement overneemt.
  6. Dealerorganisatie en OEM Abonnementsperiode. Als de Klant een Dealerorganisatie is of een OEM die abonnementen besteld voor de Producten namens de Detailhandelaren binnen zijn organisatie, dan zal de initiële minimumtermijn die van toepassing is op die Productabonnementen gelden voor alle volgende abonnementen die door de Klant worden overeengekomen namens de Detailhandelaren in de organisatie die een nieuwe initiële minimumtermijn starten voor alle Producten in de Overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant. Voor alle duidelijkheid, de toevoeging van een nieuw product aan het abonnement van de Klant zal een nieuwe initiële minimumtermijn starten waarbij alle Producten worden vernieuwd of beëindigd op dezelfde datum.
  7. Gevolgen van beëindiging. Na beëindiging van de Overeenkomst:
   1. zal de Klant onmiddellijk stoppen om de Producten en de Programmadocumentatie te gebruiken (en ervoor zorgen dat alle Detailhandelaren (waar van toepassing) en Gebruikers hetzelfde doen;
   2. zal de Leverancier stoppen met het verwerken van alle Persoonsgegevens die is inbegrepen in de Gegevens.
  8. Opgebouwde rechten De beëindiging van de Overeenkomst ingevolge deze clausule 5 laat onverlet eventuele andere rechten of verhaal waar een partij recht op kan hebben onder deze Overeenkomst of ingevolge de wet en hebben geen gevolgen voor eventuele opgebouwde rechten of verplichtingen van de partijen of het van kracht blijven van een bepaling hieronder die uitdrukkelijk of geïmpliceerd bedoeld is om van kracht te blijven na een dergelijke beëindiging.
  9. Hervatting Als de Klant binnen 60 dagen na beëindiging van de overeenkomst vraagt om een hervatting van zijn abonnement om het product te kunnen blijven gebruiken, zal de Leverancier in staat zijn om het oorspronkelijke abonnement voor het (de) Product(en) te hervatten. Als het verzoek van de Klant meer dan 60 dagen na de opzegging of beëindiging wordt gedaan, dan zal de Leverancier dit behandelen als een nieuwe aanvraag voor een abonnement voor de Producten. Na de periode van 60 dagen is de Leverancier niet langer in staat om een gegevensexport aan te bieden.
  10. Annulering van een training. Als hierboven beschreven onder Begripsbepalingen ("Extra Voorzieningen:) zal de Leverancier op verzoek van de Klant on-site trainingsdagen beschikbaar stellen voor het (de) Product(en) en zal de data voo raining te geven. De Klant gaat ermee akkoord en erkent dat in geval van een annulering binnen 72 uur voor de afgesproken trainingsdatum of data de Klant nog steeds de vergoeding in rekening wordt gebracht voor een dergelijke training en dat die vergoeding nog steeds verschuldigd zal zijn. Leverancier Behoudt zich het recht voor om de trainingsdatum te verplaatsen.
 6. Gegevensbescherming
  1. De Leverancier zal de gegevens namens de Klant verwerken. Het bereik en de duur, de categorieën en het doel van de persoonsgegevens die door de Leverancier worden verwerkt ingevolge deze Overeenkomst worden uiteengezet in Bijlage A bij de licentieovereenkomst(en).
  2. De Klant bezit alle rechten, eigendom en belangen in en op alle gegevens en is uitsluitend verantwoordelijk voor de wettelijkheid, betrouwbaarheid integriteit, nauwkeurigheid en kwaliteit van al dergelijke Gegevens. De Leverancier erkent en komt overeen dat de Klant de Gegevensverantwoordelijke is van alle persoonsgegevens die deel uitmaken van de Gegevens. Als de Klant een OEM is of een Dealerorganisatie dan komen de partijen overeen dat de Gegevens gedeeld kunnen worden met de Leverancier, ofwel door de OEM of de Dealerorganisatie, of door Detailhandelaren die deel uitmaken van de groep van de Klant. Waar dit het geval is begrijpt en erkent de Leverancier dat de Detailhandelaar en een OEM/Dealerorganisatie samen de gegevensverantwoordelijken zijn voor de Persoonsgegevens die aan de Leverancier bekend worden gemaakt, onderhevig aan de voorwaarden van een aparte schriftelijke overeenkomst tussen de Detailhandelaar en de OEM/Dealerorganisatie, als van toepassing.
  3. De instructies van de Klant met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens die deel uitmaken van de Gegevens worden uiteengezet in Bijlage A. De Klant heeft het recht om dergelijke individuele instructies schriftelijk of in machineleesbare vorm (in tekstformaat*) bij te werken, te wijzigen, aan te passen of te vervangen door de aangewezen contactpersoon van de Leverancier voor gegevensbescherming daarover te informeren. De Klant zal, zonder onnodige vertraging, schriftelijk of in tekstformaat alle verbaal gegeven instructies bevestigen.
  4. Beide partijen zullen zich houden aan alle toepasselijke vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze clausule 6 geldt in aanvulling op en vermindert, verwijdert of vervangt niet de verplichtingen of rechten van de partijen ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming.
  5. Onder de Overeenkomst, maar altijd onderhevig aan clausule 6.7.2, kunnen Persoonsgegevens die deel uitmaken van de Gegevens, worden overgedragen of opgeslagen buiten het VK en de EER of het land waar de Klant zich bevindt om de Producten en/of de Diensten te leveren (met inbegrip van, waar toepasselijk, eventuele Extra Voorzieningen).
  6. Zonder voorbehoud ten aanzien van de algemene geldigheid van clausule 6.4, zal de Klant ervoor zorgen dat het alle noodzakelijke en toepasselijke wettelijke gronden en kennisgevingen heeft verkregen voor de wettelijke overdracht van persoonsgegevens aan de Leverancier voor de duur en de doeleinden van de Overeenkomst.
  7. Zonder voorbehoud ten aanzien van de algemene geldigheid van clausule 6.4, zal de Leverancier met betrekking tot alle persoonsgegevens die het verwerkt voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst:
   1. Alleen die persoonsgegevens verwerken waarvoor het schriftelijke instructies heeft verkregen van de Klant, tenzij de Leverancier wettelijk verplicht is ingevolge de wetgeving van een Lidstaat van de Europese Unie of de binnenlandse wetgeving van het VK om dergelijke persoonsgegeven te verwerken (Toepasselijke Wetgeving). Als de toepasselijke wetgeving vereist dat de Leverancier dergelijke persoonsgegevens verwerkt dan zal het de Klant voorafgaand aan die verwerking hiervan in kennis stellen tenzij die toepasselijke wetgeving de Leverancier verbiedt om dit te doen;
   2. Geen persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk, tenzij aan de volgende voorwaarden is voldaan;
    1. De Leverancier heeft voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen met betrekking tot de overdracht;
    2. de betrokkene heeft de beschikking over rechten en effectieve rechtsmiddelen;
    3. De Leverancier houdt zich aan zijn verplichtingen ingevolge de wetgeving gegevensbescherming door te voorzien in een gepast niveau van bescherming van alle persoonsgegevens die worden overgedragen; en
    4. De Leverancier zal alle instructies naleven die de Klant van tevoren redelijkerwijs aan de Leverancier meedeelt bij het verwerken van de persoonsgegevens van de Klant;
   3. zal de Klant assisteren, op kosten van de Klant, bij het reageren op elk verzoek van een betrokkene om de Klant in staat te stellen te voldoen aan de verplichtingen ingevolge de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot beveiliging, kennisgevingen van inbreuk, effectbeoordelingen en consultaties met toezichthoudende en regelgevende instanties;
   4. de Klant onmiddellijk informeren als de Leverancier bekend wordt met een inbreuk op persoonsgegevens die van invloed zijn op de persoonsgegevens van de Klant;
   5. op schriftelijk verzoek van de Klant en na beëindiging van de Overeenkomst, de persoonsgegevens van de Klant retourneren of verwijderen in overeenstemming met clausule 6.1 tenzij de Leverancier wettelijk verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren; en
   6. documentatie en informatie bijhouden om de naleving van deze clausules 6 en 7 te kunnen demonstreren. De Leverancier zal de Klant en zijn gemachtigde vertegenwoordigers in staat stellen om de naleving van de Leverancier met de wetgeving inzake gegevensbescherming te controleren en te inspecteren, maar altijd op voorwaarde dat een dergelijke controle en/of inspectie wordt uitgevoerd na een redelijke kennisgeving op een wederzijds geschikt tijdstip. Alle informatie de wordt bekendgemaakt als onderdeel van de controle/inspectie zal worden behandeld als vertrouwelijke informatie in overeenstemming met clausule 9. Controles en inspecties worden niet vaker dan één keer per jaar uitgevoerd tenzij de Klant, redelijkerwijs het vermoeden heeft dat de Leverancier inbreuk heeft gemaakt op de wetgeving inzake gegevens bescherming; en
   7. de Klant onmiddellijk zal informeren als naar de mening van de Leverancier, de instructies van de Klant een inbreuk maken op de wetgeving inzake gegevensbescherming. In dergelijke gevallen zal de Leverancier gerechtigd zijn om de uitvoering van een dergelijke instructie op te schorten tot de Klant heeft bevestigd, of de instructie zodanig heeft gewijzigd, dat de instructie voldoet aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.
  8. Elke partij zal ervoor zorgen dat het gepaste technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen als bescherming tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking van persoonsgegevens en tegen onbedoeld verlies of vernietiging, of beschadiging van de persoonsgegevens, en als toepasselijk is voor de schade die het gevolg kan zijn van dergelijke onbevoegde verwerking of onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging, met inachtneming van de laatste stand van de techniek en de kosten van het implementeren van dergelijke maatregelen.
  9. De Klant stemt erin toe dat de Leverancier subverwerkers aanstelt voor de verwerking van persoonsgegevens ingevolge de Overeenkomst. Een lijst van de subverwerkers die de Leverancier gebruikt is beschikbaar op elke website van het bedrijf. De Leverancier bevestigt dat het een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten of zal afsluiten met de subverwerkers (hetzij direct of door een lid van de CitNOW groep) die vergelijkbare voorwaarden bevat als de voorwaarden die worden uiteengezet in clausule 6. De Leverancier is volledig aansprakelijk voor alle handelingen of nalaten te handelen van alle subverwerkers die wordt aangesteld door of namens de Leverancier ingevolge deze clausule 6. Als de Leverancier gebruikmaakt van subverwerkers die buiten het VK en de EER gevestigd zijn, in een gebied waar geen adequaat besluit voorligt, dan zal het voldoen aan de vereisten van clausule 6.7.2 voordat er persoonsgegevens worden overgedragen naar een van dergelijke subverwerkers. Een lijst van subverwerkers waarop deze clausule van toepassing is kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website van de Leverancier. De Leverancier kan van tijd tot tijd nieuwe subverwerkers aanstellen en de Klant wordt geadviseerd om regelmatig de bovenstaande link te raadplegen voor een lijst van subverwerkers die door de Leverancier worden gebruikt.
  10. Claims van derden De Klant zal de Leverancier vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen, schade of onkosten die worden gemaakt door de Leverancier en/of leden van de CitNOW groep of waarvoor de Leverancier en/of de leden van de CitNOW groep aansprakelijk kunnen worden gesteld door een nalaten van de Klant, de Gebruikers, de Detailhandelaren (waar van toepassing) en/of de werknemers van de Klant, subverwerkers of agenten zich te houden aan de verplichtingen ingevolge clausule 6 en/of 7 en/of de wetgeving inzake gegevensbescherming, als van toepassing
  11. Retentie bij beëindiging Indien deze Overeenkomst om welke reden dan ook wordt beëindigd, zal de Leverancier de Gegevens bewaren voor een periode van 60 dagen (of een andere periode die gespecificeerd kan zijn in de toepasselijke licentieovereenkomst) na beëindiging. De Leverancier bewaart de gegevens gedurende deze periode om de volgende redenen:
   1. Om de Klant in staat te stellen van gedachten te veranderen en zijn abonnement op het product te hervatten, waarbij alle bijzonderheden, voorkeuren en instellingen, waar van toepassing, nog van kracht zijn; en
   2. Om de Klant in staat te stellen om een export te vragen van zijn gegevens.
 7. Consumentengegevens en werknemersgegevens
  1. De partijen erkennen en komen overeen dat omdat de Consumentengegevens namens de Klant door de Leverancier zullen worden verwerkt het de verantwoordelijkheid is van de Klant om de wettelijke basis te identificeren en vast te leggen voor het verzamelen en delen van de Consumentengegevens met de Leverancier. De Leverancier heeft geen zeggenschap over de gegevens die in het (de) Product(en) worden ingevoerd door de Klant en zijn gebruikers. Overeenkomstig zal de Klant ervoor zorgen, en ervoor zorgen dat alle andere Gebruikers ervoor zorgen, dat zij ofwel:
   1. toestemming hebben verkregen van alle Consumenten om hun Consumentengegevens te laten uploaden naar het (de) product(en) of dat deze anderszins worden overgedragen aan de Leverancier; of
   2. waar instemming vereist is, dat de Klant duidelijk een of meer wettelijke gronden heeft geïdentificeerd (als uiteengezet in de Wetgeving inzake gegevensbescherming) die het toestaat dat de Consumentengegevens worden geüpload naar het (de) product(en) of anderszins worden overgedragen aan de Leverancier.
  2. De Klant zal een schriftelijk registratie bijhouden van die wettelijke basis en op verzoek van de Leverancier het bewijs leveren van die wettelijke basis voor de verwerking.
  3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant, ongeacht of de Klant een OEM, een Dealerorganisatie of een Detailhandelaar is, om de naleving te garanderen van clausules 7.1 en 7.2. De Leverancier accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de Klant en/of een Consument, ingeval de Klant nalaat om de noodzakelijke machtiging en toestemming te verkrijgen om de Consumentengegevens met de Leverancier te delen. Als een Dealerorganisatie of een OEM deze Overeenkomst is aangegaan om een abonnement te verkrijgen om gebruik te maken van de Producten namens zijn detailhandelaren, dan is het de verantwoordelijkheid van de Dealerorganisatie/OEM om te garanderen dat elke Detailhandelaar in de organisatie de noodzakelijke machtiging en goedkeuring heeft verkregen voordat er Consumentengegevens worden geüpload naar het Product of anderszins worden overgedragen aan de Leverancier
  4. De Klant zal de Leverancier vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen, schade of onkosten die worden gemaakt door de Leverancier en/of leden van de CitNOW groep als gevolg van de bekendmaking van de Consumentengegevens door de Klant zonder de noodzakelijke machtiging en goedkeuring te hebben verkregen voorafgaand aan de bekendmaking.
  5. Behalve als voorzien in de Wetgeving inzake gegevensbescherming zal de Leverancier de Consumentengegevens niet gebruiken of toestaan dat deze gebruikt worden anders dan om te voldoen aan zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en/of in overeenstemming met de schriftelijke instructies van de Klant.
  6. De Leverancier bevestigt en komt overeen dat het verboden is voor alle werknemers die betrokken zijn bij de verwerking van de Consumentengegevens om de Consumentengegevens te verwerken anders dan gespecificeerd is in de instructies als bedoeld in clausule 7.5. De Leverancier bevestigt dat iedere persoon die gerechtigd is om de Consumentengegevens te verwerken gebonden is door een contractuele verplichting tot geheimhouding of onderhevig is aan een gepaste wettelijke verplichting tot geheimhouding.
  7. Indien een der partijen kennis verkrijgt van niet-gemachtigde of onwettelijke verwerking van de Consumentengegevens of als de Consumentengegevens verloren of vernietigd worden of als een der partijen geïnformeerd wordt over, of het vermoeden heeft van een inbreuk op de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Consumentengegevens, dan zal die partij onmiddellijk de andere partij daarover informeren en zijn volledige medewerking verlenen aan die andere partij om zo snel als praktisch mogelijk is de inbreuk te herstellen.
  8. Indien er werknemersgegevens worden geüpload door de Klant (als de gegevensverantwoordelijke) naar het Product, dan zijn die toegankelijk voor de Leverancier, en alleen in deze omstandigheid zal de Leverancier optreden als gezamenlijke gegevensverantwoordelijke voor de Werknemersgegevens. Zowel de Klant als de Leverancier zal de Werknemersgegevens verwerken voor zover als nodig is om te voldoen aan hun contractuele verplichtingen onder de Overeenkomst.
 8. Eigendom en intellectuele eigendomsrecht
  1. De Producten en Programmadocumentatie bevatten vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van de Leverancier en alle auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrecht daarop zijn het eigendom van de Leverancier of zijn licentieverleners en zijn geen eigendom van de Klant. Niets in deze Overeenkomst heeft tot gevolg dat het de bovengenoemde intellectuele eigendomsrecht overdraagt aan de Klant.
  2. De Klant zal het (de) Product(en) en/of de programmadocumentatie niet opnemen en/of gebruiken behalve als uiteengezet in de Overeenkomst of zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.
  3. Als de Leverancier ontwikkelingen of verbeteringen aanbrengt in een van de Producten als gevolg van feedback of suggesties van de Klant, dan zal CitNOW of de licentieverlener van het relevante Product eigenaar zijn van alle intellectuele eigendomsrecht op een dergelijke productontwikkeling/verbetering zonder de verplichting om de feedback/suggesties van de Klant te erkennen en de Klant zal geen eigendomsrechten of andere rechten kunnen doen gelden op een dergelijke productontwikkeling of -verbetering.
  4. Eigendom:
   1. De Leverancier is de eigenaar of de licentiehouder, tenzij anderszins verklaard, van alle Intellectuele Eigendomsrecht die van kracht is voor de Producten, abonnementen en alle training en materialen die geleverd worden in verband met de Producten, die gecreëerd, ontwikkeld of gemaakt zijn voor, op of na de datum van het Orderformulier. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan de Leverancier.
   2. De Klant zal geen van de Producten opnemen en/of gebruiken behalve als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden of enige andere toepasselijke licentieovereenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.
   3. Voor zover er enige intellectuele Eigendomsrecht in de Producten, abonnementen of enige trainingsmaterialen toekomen aan de Klant, draagt de Klant hierbij onherroepelijk, onvoorwaardelijk en absoluut, met volledige eigendomsgarantie en zonder inperking, alle rechten, eigendom en belang in dergelijke Intellectuele Eigendomsrecht over aan de Leverancier.
  5. Eigendom van Content. In het geval dat het Product een product is dat content kan creëren, is uitsluitend de Klant verantwoordelijk voor de content die gecreëerd en verspreid wordt via de Producten (waar van toepassing) en voor het verkrijgen van toestemming of een andere wettelijke basis van de personen die eigendom lijken te hebben op dergelijke content. De Klant komt overeen om de Leverancier te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke vordering door een derde die beweert dat de content die door de Klant is geüpload inbreuk maakt op de regelgeving of illegaal of beledigend is of inbreuk maakt op de rechten van een derde.
  6. Ontvangers In overeenstemming met clausule 8.5(Eigendom van Content) geldt dat in het geval dat het Product Content kan creëren, de Klant overeenkomt dat de Leverancier niet aansprakelijk is jegens de ontvangers waar de Klant die Content aan verstuurt en niet aansprakelijk is voor de verdere verspreiding door de ontvanger van de Content. De Klant vrijwaart de Leverancier tegen alle verlies als gevolg van vorderingen van ontvangers aan wie de Klant Content heeft verstuurd, of voor vorderingen tegen CitNOW van derden aan wie de Content verder is verspreid.
  7. Vorderingen. Indien de Klant een vordering ontvangt van een derde tegen de Leverancier voor inbreuk op intellectuele eigendom met betrekking tot het Product of de Producten dan zal de Klant de Leverancier hierover onmiddellijk informeren en niet in de plaats van de Leverancier treden. Voor alle duidelijkheid, de Klant mag niet veronderstellen, claimen of anderszins verklaren dat de Leverancier de vordering zal erkennen.
  8. Merkgebruik. De Klant geeft de Leverancier hierbij toestemming om gebruik te maken van de naam en het bedrijfslogo van de Klant voor de promotiedoeleinden van de Leverancier met name op het internet en met inbegrip van de aanwezigheid van de Leverancier op sociale media. Indien de Klant op enig moment een bepaald gebruik wil uitsluiten of de duur van een dergelijke toestemming wil beperken, dan moet de Klant de Leverancier hierover schriftelijk informeren.
 9. Geheimhouding
  1. De Klant zal:
   1. Alle informatie met betrekking tot de Producten geheim houden (met inbegrip van, maar zonder beperking de object- en broncode), Programmadocumentatie, Diensten en Extra Voorzieningen en de toegang daartoe beperken tot de werknemers die aan of voor de Klantensites werken en die kennis van dergelijke informatie dienen te hebben en moeten gebruiken; en
   2. zonder voorbehoud ten aanzien van het bovenstaande alle maatregelen nemen die van tijd tot tijd nodig kunnen zijn om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier op de Producten en Programmadocumentatie wordt beschermd.
  2. Vertrouwelijke informatie. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan elke partij vertrouwelijke informatie verkrijgen die van waarde is voor de ander met betrekking tot de bedrijfstechnologie en/of de klanten van de andere partij. Elke Partij belooft om de vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim te houden, voor zover als wettelijk is toegestaan.
  3. OEMs. De Partijen komen overeen dat informatie met betrekking tot het gebruik van de Producten door de Klant niet beschouwd zal worden als vertrouwelijke informatie voor de doelstellingen van deze clausule. Met name zal de Leverancier gerechtigd zijn om deze informatie bekend te maken aan elke OEM waarmee de Klant samenwerkt.
  4. CitNOW Group. De Partijen komen overeen dat de contactgegevens van de Klant en het gebruik van de Producten door de Klant gedeeld mogen worden met andere entiteiten en bedrijven binnen de CitNOW Groep en de Leverancier zal ervoor zorgen dat dergelijke entiteiten dergelijke informatie zullen behandelen in overeenstemming met de geheimhoudingsverplichtingen die in deze clausule worden vermeld.
 10. Garantie
  1. De Leverancier garandeert dat:
   1. het gerechtigd is om deze Overeenkomst af te sluiten en om de Klant een licentie te verlenen om gebruik te maken van de Producten;
   2. hij het zich zal houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de activiteiten onder deze Overeenkomst;
  2. De Klant garandeert en gaat ermee akkoord dat:
   1. het gemachtigd is om deze Overeenkomst aan te gaan;
   2. hij ervoor zal zorgen dat alle Gebruikers die gebruikmaken van de Producten bekend zijn met hun verplichtingen ingevolge de Overeenkomst;
   3. hij de goedkeuring heeft van de Gebruikers om de persoonsgegevens van de Gebruikers te delen met de Leverancier, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hun naam, functieomschrijving, contactgegevens en werklocatie om het mogelijk te maken om die persoon in te stellen als Gebruiker van het Product en ondersteuning te leveren gedurende de termijn van de overeenkomst;
   4. hij zich zal houden aan alle wet- en regelgeving met betrekking tot zijn bedrijfsactiviteiten en zijn gebruikmaking van de Producten;
   5. waar de Klant een entiteit is die gereguleerd wordt door de Britse Financial Conduct Authority (Britse Autoriteit Financiële markten) zal de Klant ervoor zorgen dat bij de gebruikmaking van het product zijn processen zullen voldoen aan de vereisten van de Britse Financial Conduct Authority (of een opvolger van die toezichthouder);
   6. dat hij niet, om welke reden dan ook, zal uitbesteden, verhuren of toestaan of toegang geven tot een deel van het (de) Product(en) en/of de Programmadocumentatie aan een derde (met inbegrip maar niet beperkt tot een detailhandelaar, of een werknemer van een detailhandelaar).
  3. De Klant garandeert dat het hij, en dat hij ervoor zal zorgen dat zijn Gebruikers:
   1. het (de) Product(en) en/of de Programmadocumentatie niet zullen aanpassen, wijzigen of vertalen (compileren of decompileren) behalve voor zover als wettelijk is toegestaan;
   2. niet zullen reproduceren of kopieën zullen maken van het (de) Product(en) en/of de Programmadocumentatie;
   3. het (de) Product(en) en/of de Programmadocumentatie niet anders zullen gebruiken dan voor de eigen interne bedrijfsdoeleinden;
   4. geen auteursrechten- of andere eigendomsvermelding op de het (de) Product(en) en/of de Programmadocumentatie zullen verwijderen, afdekken vervangen of wijzigen; en/of
   5. onder geen enkele omstandigheden het (de) Product(en) en/of de Programmadocumentatie of een deel daarvan zullen verkopen, of te koop of te huur aanbieden, vervreemden of verpanden, of overdragen of verspreiden of door een andere persoon laten gebruiken of er profijt van te verkrijgen.
  4. De Leverancier accepteert geen aansprakelijkheid en geeft garantie met betrekking tot de software van derden (met inbegrip van software van derden waartoe toegang wordt verkregen door het gebruik van het (de) Product(en).
  5. De Klant garandeert en gaat ermee akkoord dat het uitsluitend zelf verantwoordelijk is voor de selectie van het (de) Product(en) en zich ervan heeft verzekert dat het (de) Product(en) voldoen aan zijn zakelijke behoeften voordat hij de Overeenkomst aangaat.
  6. De Klant zal de Leverancier volledig vrijwaren van elke vordering van derden en/of de daaraan verbonden verliezen, en andere kosten en uitgaven die geleden worden of worden opgedaan door de Leverancier en/of leden van de CitNOW Groep als gevolg van een inbreuk op de Overeenkomst door de Klant of door zijn verzuim of nalatigheid of die van zijn Gebruikers.
 11. Beperking van aansprakelijkheid
  1. Aansprakelijkheid van de Partijen Niets in de Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van de partijen uit of beperkt die in geval van:
   1. . overlijden of letsel als gevolg van nalatigheid;
   2. fraude of frauduleus onjuiste voorstelling van zaken; of
   3. enige andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden beperkt.
  2. Uitsluiting van aansprakelijkheid. Onder voorbehoud van clausule 11.1, is de Leverancier niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of verlies met inbegrip van (maar niet beperkt tot enige indirecte of gevolgschade met betrekking tot:
   1. verlies van gebruik;
   2. winstderving;
   3. verlies van verwachte besparingen;
   4. verlies van, of beschadiging van gegevens of content; (v) verlies of schade als gevolg van foutieve of niet-actuele gegevens die door de Klant verkregen zijn van derden (bijvoorbeeld HPI-searches) en waartoe toegang is verkregen door het gebruik van het (de) Product(en),
   5. het verlies van gebruik of falen van het Product met betrekking tot producten en diensten die worden geleverd door een derde waarmee de Klant de Leverancier opdracht heeft gegeven om namens hem mee samen te werken, en/of
   6. verlies van gebruik of falen met betrekking tot software van derden waarvan de Klant heeft geëist dat het kan worden aangesloten of kan samenwerken met de Producten.
  3. Maximale aansprakelijkheid. Onder voorbehoud van clausule 11.1 en 11.2 zal de samengestelde maximale aansprakelijkheid van de Leverancier voor elke vordering als gevolg van de Overeenkomst niet hoger zijn dan de hieronder vermelde limieten:
   1. Met betrekking tot aansprakelijkheid voor inbreuk door de Leverancier op clausule 6 (Gegevensbescherming), een som die gelijk is aan 500% van de samengestelde Vergoeding die betaald wordt door de Klant gedurende twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding vormt voor de vordering. Niettegenstaande het bovenstaande geldt dat als de Klant heeft bijgedragen aan, of het verlies heeft veroorzaakt, als gevolg van een nalaten om zich te houden aan de Wetgeving inzake gegevensbescherming, dan zal de aansprakelijkheid van de Leverancier overeenkomstig worden aangepast en wordt de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat gespecificeerd wordt in clausule 11.3.2.
   2. Met betrekking tot alle andere vorderingen is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot 125% van de samengestelde vergoeding die betaald is en verschuldigd is door de Klant gedurende twaalf maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding vormt voor de vordering.
  4. Rechten van derden. De werknemers, onderaannemers, licentieverleners en leveranciers van de Leverancier zullen ten volle genieten van de uitsluitingen en beperkingen die uiteen worden gezet in deze clausule 11.
  5. De Klant erkent dat, tenzij uitdrukkelijk anderszins verklaard in een licentieovereenkomst, de Producten en Diensten worden geleverd op een 'As is"-basis zonder garantie met betrekking tot de beschikbaarheid en de Leverancier geeft geen garantie dat de Producten en Diensten te allen tijde ononderbroken of zonder fouten beschikbaar zullen zijn. Bovendien accepteert de Leverancier geen aansprakelijkheid voor verlies van beschikbaarheid als gevolg van onjuist gebruik, gepland onderhoud, externe oorzaken buiten de zeggenschap van de Leverancier, met inbegrip van onderhoud en/of modificaties die niet is uitgevoerd door de Leverancier, of door het gebruik van Producten en Diensten anders dan is toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomstige Licentieovereenkomsten.
 12. Technische ondersteuning en updates
  1. Technische ondersteuning Onder voorbehoud van clausule 13.2 (Beperking van beschikbaarheid) gedurende de termijn van de Overeenkomst en afhankelijk van het Productabonnement dat door de Klant is gekocht, kan de Leverancier technische ondersteuning beschikbaar stellen voor het (de) Product(en). Waar van toepassing worden de dienstverleningsniveaus voor technische ondersteuning uiteengezet op de toepasselijke Productpagina van de CitNOW website. Websites die van toepassing zijn op het gekochte Product kan men vinden via de website van de CitNOW groep (www.citnowgroup.com).
  2. Updates. De Leverancier brengt op een iteratieve manier software uit; op die manier zullen de Producten over tijd worden geüpdatet en veranderen door het uitbrengen van nieuwe voorzieningen. De Leverancier kan, geheel naar eigen inzicht, de Diensten en de Producten wijzigen of upgraden. De Leverancier zal alle commercieel redelijke inspanningen leveren om een redelijke termijn te hanteren bij het aankondigen van dergelijke niet-beschikbaarheid. Dit kan resulteren in een voortdurende invloed op deze Algemene Voorwaarden en de Leverancier behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig te wijzigen ingevolge clausule 14.4.
  3. Contact. De Klant en zijn Gebruikers kunnen contact opnemen met de Leverancier voor ondersteuning door gebruikmaking van de methoden die uiteen worden gezet op de Productpagina van de CitNOW Group website www.citnowgroup.com. De Klant komt overeen dat de Leverancier de contactgegevens mag gebruiken die een Gebruiker geeft om ondersteuning te bieden.
 13. Beschikbaarheid
  1. Beschikbaarheid De Leverancier zal zich inspannen om de Producten beschikbaar te stellen gedurende de belangrijkste werktijden van de Klant en zal de Klant (waar mogelijk) informeren voordat er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die van invloed kunnen zijn op de beschikbaarheid van het (de) Product(en).
  2. Beperking van beschikbaarheid. Het niet beschikbaar zijn van de Producten als gevolg van onjuist gebruik van de Producten, geplande onderhoudswerkzaamheden en externe oorzaken buiten de controle van de Leverancier, met inbegrip van onderhoud of wijzigingen die niet zijn uitgevoerd door de Leverancier, zijn uitgesloten van de beschikbaarheidsdoelstelling.
  3. Werking van de Producten. De Leverancier garandeert niet dat het gebruik of de werking van de Producten op alle momenten ononderbroken is of vrij zal zijn van fouten. Tenzij uitdrukkelijk anderszins verklaard in een licentieovereenkomst, worden de Producten geleverd op een "as is"-basis zonder garanties met betrekking tot de beschikbaarheid of de prestaties.
  4. Technische ondersteuning De Leverancier zal alle redelijke inspanning leveren om onderbrekingen of fouten in de Producten waarover de Leverancier in kennis wordt gesteld als deel van de Technische Ondersteuning te herstellen.
  5. Verbindingen. De Leverancier is niet aansprakelijk voor vertraging, of leveringsfouten, of enig ander verlies of schade als gevolg van de overdracht van gegevens via communicatienetwerken en -faciliteiten, met inbegrip van het internet. De Klant is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het leveren, onderhouden en beveiligen van de netwerkverbindingen en telecommunicatie-aansluitingen van zijn systeem met de datacenters van de Leverancier.
 14. Algemeen
  1. Overmacht. Als een Partij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen door een gebeurtenis buiten zijn redelijke controle (een geval van overmacht), dan kan die Partij, zo gauw die bekend wordt met het geval van Overmacht, verzoeken om vrijstelling van aansprakelijkheid met betrekking tot vertraging of wanprestatie van een dergelijke verplichting voor zover de vertraging of de wanprestatie het gevolg is van de overmacht. Een partij kan de Overeenkomst beëindigen door middel van een kennisgeving aan de ander indien de wanprestatie door overmacht 30 dagen of langer voortduurt.
  2. Verklaring van afstand. Geen enkele vertraging bij de uitoefening of het uitblijven van de uitoefening van een recht of rechtsmiddel zal gelden als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel. Geen enkele vertraging bij de uitoefening of het uitblijven van de uitoefening van een recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat recht of rechtsmiddel in de toekomst verhinderen of beperken.
  3. Voortbestaan van clausules Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zal dit geen gevolgen hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen.
  4. Wijzigingen. De Leverancier behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden en/of een Licentieovereenkomst. De wijzigingen zullen van kracht worden na een redelijke kennisgevingstermijn (die niet minder zal zijn dan 30 dagen voorafgaand aan de wijziging). Indien eventuele veranderingen in de documenten tot gevolg hebben dat de functionaliteit van de Producten substantieel vermindert of een extra verplichting inhoudt voor de Klant waar de Klant niet aan kan voldoen dan is de Klant gerechtigd om de Overeenkomst zonder boete te beëindigen door middel van een schriftelijk kennisgeving aan de Leverancier en eventuele vergoedingen die al door de Klant betaald waren met betrekking tot de periode na de beëindiging zullen worden vergoed. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden en de Licentieovereenkomst is te allen tijde beschikbaar op de website van de CitNOW Group website.
  5. Toepasselijk recht. De Overeenkomst is onderworpen aan het recht van de entiteit die vermeld wordt op het (de) Orderformulier(en) en deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbank waar de genoemde entiteit geregistreerd is.