Single-Legal

CitNOW Imaging (oktober versie 2023)

CitNOW Imaging is een softwareproduct dat beschikbaar wordt gesteld door Zype TV Limited (h/o CitNOW Imaging) (“CitNOW Imaging”).

Het onderstaande behelst de Licentieovereenkomst die van toepassing is op de CitNOW Imaging Producten en Dienst(en) als beschreven op het Orderformulier.

De Licentieovereenkomst vormt een aanvulling op de Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden“) van de CitNOW Groep en is specifiek van toepassing op CitNOW Imaging. In geval van een conflict tussen het Orderformulier, de Algemene Voorwaarden en de Licentieovereenkomst(en), zal de volgende volgorde van prioritering gelden: (1) het Orderformulier; (2) de Algemene Voorwaarden; en (3) de Licentieovereenkomst(en). De gedefinieerde termen in deze Licentieovereenkomst zullen de betekenis hebben die eraan gegeven wordt in de Algemene Voorwaarden.

De volgende aanvullende definities zijn van toepassing in deze Licentieovereenkomst

Definities

 • CitNOW Imaging Product Aanvangsdatum; de datum als vastgesteld op het Orderformulier. De Aanvangsdatum zal van kracht worden op de dag dat het Orderformulier door de Klant wordt ondertekend.
 • Content; met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, video's, audio-opnamen, en grafische voorstellingen die zijn geregistreerd en geüpload door de Klant via het CitNOW Imaging Product;
 • Initiële CitNOW Imaging Producttermijn; de initiële periode van deze Licentieovereenkomst als uiteengezet op het Orderformulier en berekend vanaf de Aanvangsdatum van het CitNOW Imaging Product tenzij een dergelijke initiële periode wordt verlengd om overeen te komen met andere Productabonnementen ingevolge clausule 5.1 van de Algemene Voorwaarden.
 • Beheerde Apparaten: de iPhones en mobiele gegevens die aan de Klant beschikbaar worden gesteld door CitNOW Imaging op basis van een abonnement, op voorwaarde van naleving van de Algemene Voorwaarden en deze Licentieovereenkomst.
 • Quality Assurance (“QA”); Kwaliteitsborging
 • CitNOW Imaging Product; het softwareproduct voor het registreren van stock afbeeldingen.
 1. Duur en beëindiging
  1. Ontbindingsclausule. Voor de doeleinden van het CitNOW Imaging Product wordt de Klant een ontbindingclausule toegestaan om de Licentieovereenkomst te beëindigen die clausule 5.3 (Opzegging) in de Algemene Voorwaarden vervangt. Als de Klant niet tevreden is met het CitNOW Imaging Product, wordt de Klant geadviseerd contact op te nemen met customer@citnowgroup.com om ervoor te zorgen dat hij de mogelijkheden van het CitNOW Imaging Product ten volle benut. Als de Klant ontevreden blijft, dan kan de Klant zijn abonnement voor het CitNOW Imaging Product beëindigen binnen de eerste negentig (90) dagen van de Initiële CitNOW Imaging Producttermijn of een Verlengingstermijn. Als de Klant gebruik maakt van het recht op beëindiging ingevolge deze clausule, is de Klant alleen verplicht om de Vergoedingen te betalen tot het einde van de opzeggingsperiode voor het CitNOW Imaging Product. Geen verdere Vergoedingen zullen verschuldigd zijn voor het CitNOW Imaging Product. Als de Klant geen gebruik maakt van zijn recht om het abonnement ingevolge deze clausule te beëindigen, dan zal de Overeenkomst voortduren voor de Initiële Minimumtermijn. Voor alle duidelijkheid, deze ontbindingsclausule is niet van toepassing voor een ander Product of Producten waar de Klant zich onder de Overeenkomst op geabonneerd heeft. CitNOW Imaging is eveneens gerechtigd om de levering van het CitNOW Imaging Product te annuleren met een schriftelijke opzeggingstermijn van 90 dagen bij de aanvang van een verlengingsperiode voor een dergelijke Product. Indien CitNOW Imaging een kennisgeving van opzegging doet in verband met een het CitNOW Product, dan zal deze Licentieovereenkomst eindigen na verloop van de opzeggingsperiode van negentig (90) dagen.
  2. Voortzetting van de Algemene Voorwaarden en andere Licentieovereenkomsten Voor alle duidelijkheid, tenzij de Overeenkomst in zijn geheel wordt beëindigd ingevolge clausule 5 van de Algemene Voorwaarden, en de Klant andere Producten/Diensten heeft gekocht die onderhevig zijn aan een aparte Licentieovereenkomst, zullen de Licentieovereenkomst en e Algemene Voorwaarden me betrekking tot die andere Producten en/of Diensten volledig van kracht blijven, niettegenstaande de beëindiging van deze Licentieovereenkomst.
  3. Toegangsrechten tot Content na beëindiging. Na beëindiging zal de Klant niet langer toegang hebben tot het CitNOW Imaging Product. Bovendien geldt dat als de Klant een Dealerorganisatie is of een OEM, dat de detailhandelaren in de Klantengroep dan niet langer toegang zullen hebben tot het CitNOW Imaging Product. Persoonsgegevens kunnen worden teruggehaald als uiteengezet in de CitNOW Privacyverklaring: Beleid inzake Gegevensbescherming - CitNOW
 2. CitNOW Imaging Platform
  1. QA-proces. Het QA-proces is live en CitNOW Imaging geeft realtime feedback over weigeringen in de CitNOW Imaging app tijdens het registratieproces – 'Live Quality control' en 'In App Feedback' wordt gegeven binnen 30 seconden. Het QA-proces wordt uitgevoerd door de medewerkers van CitNOW Imaging, onderaannemers van CitNOW Imaging en/of AI-technologie.
  2. Afbeelding uploaden: Het uploaden van afbeeldingen als onderdeel van het CitNOW Imaging Product wordt uitgevoerd door een combinatie van datafeeds en API's. CitNOW Imaging gebruikt deze ook om te controleren of afbeeldingen succesvol zijn geüpload. Het kan daarom afbeeldingen maximaal 6 maanden opslaan en de afbeeldingen daarna automatisch verzenden als en wanneer de auto verschijnt in het managementsysteem van de Dealer van de Klant, als de voertuigen niet live gaan op het moment van registratie.
  3. Eigendom van Content. De Klant is verantwoordelijk voor de Content die gecreëerd en verspreid wordt via het CitNOW Imaging Product en voor het verkrijgen van toestemming (waar van toepassing) van de personen die in de Content verschijnen of waarvan eigendom in die Content verschijnt. De Klant komt overeen om de Leverancier te verdedigen en schadeloos te stellen tegen elke vordering door een derde die beweert dat de Content die door de Klant is geüpload inbreuk maakt op de regelgeving of illegaal of beledigend is of inbreuk maakt op de rechten van een derde.
  4. Ontvangers: In overeenstemming met clausule 2.3 (Eigendom van Content), komt de Klant overeen dat de Leverancier niet aansprakelijk is jegens de ontvangers waar de Klant die Content aan verstuurt en niet aansprakelijk is voor de verdere verspreiding door de ontvanger van de Content. De Klant vrijwaart de Leverancier tegen alle verlies als gevolg van vorderingen van ontvangers aan wie de Klant Content heeft verstuurd, of voor vorderingen tegen de Leverancier door derden aan wie de Content verder is verspreid.
  5. Fair Usage: De Maandelijkse vergoeding als uiteengezet in het Orderformulier is onderhevig aan de clausule voor fair usage. De Maandelijkse vergoeding als uiteengezet in het Orderformulier is bedoeld voor het gebruik van het CitNOW Imaging Product tot en met een maximum van 100 voertuigen per kalendermaand. In het geval dat de Klant boven dit aantal uitkomt, behoudt de Leverancier zich het recht voor om in overeenstemming met het Fair Usage de klant elk gebruik van meer dan 100 voertuigen in rekening te brengen op de volgende maandelijkse factuur. Als de Klant 3 opeenvolgende maanden binnen de termijn consistent over dit aantal heen gaat, dan behoudt de Leverancier zich het recht voor om de Maandelijkse Vergoeding te verhogen in overeenstemming met het gebruik van de Klant. Voor alle duidelijkheid, deze clausule geldt in aanvulling op 1.4 Aanpassing van de Vergoedingen.
 3. Ondersteuning
  1. Ondersteuning wordt geleverd via e-mail en via de telefoon van maandag tot en met vrijdag, tijdens kantooruren (als vastgesteld van 9.00 tot 17.00 uur GMT, met uitzondering van 'bank holidays' in Engeland en Wales). Methoden om contact op te nemen worden gegeven via www.citnow.com
  2. Ondersteuning is beperkt tot Beheerde Apparaten en software die geleverd wordt onder de Overeenkomst. Beheerde apparaten zijn duidelijk gemarkeerd met ondersteunings-id's en worden beheerd door CitNOW Imaging met gebruikmaking van Apple business profilering en Mirador MDM (mobile device management). De hardware wordt geleverd met een Mobile Broadband Data SIM die een volledige probleemoplossing mogelijk maakt voor de software en de hardware.
 4. Voorwaarden Beheerd apparaat
  1. Indien gecontracteerd, als uiteengezet op het Orderformulier, kan CitNOW nu geschikte iPhones beschikbaar stellen en mobiele gegevenscontracten om de diensten uit te voeren. De Vergoedingen worden betaald in overeenstemming met deel 4 van het Orderformulier, en clausule 4 van de Algemene Voorwaarden.
  2. De klant erkent en gaat ermee akkoord dat:
   • de telefoon geheel naar eigen inzicht door CitNOW Imaging zal worden vervangen wanneer deze dat nodig acht gedurende de looptijd van het toepasselijke contract voor het Beheerd Apparaat;
   • de telefoon zal eigendom blijven van CitNOW Imaging samen met de Simkaart die vereist is voor het leveren van de Dienst(en);
   • Op alle iPhones het CitNOW Imaging profiel geïnstalleerd is wat betekent dat er geen andere Apple-id's kunnen worden ingevoerd of apps van derden kunnen worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande goedkeuring door CitNOW Imaging. De Partijen kunnen overeenkomen om een wederzijds toegestane App-lijst samen te stellen.
   • pogingen om het CitNOW Imaging Profiel te wijzigen of een jailbreak uit te voeren op de iPhone vormen een inbreuk van clausule 9 en clausule 10.3 van de Algemene Voorwaarden
  3. Elke telefoon die geleverd wordt als een beheerd apparaat is niet noodzakelijk gloednieuw, maar CitNOW Imaging garandeert dat het in goede staat verkeert en geschikt is voor gebruik. In alle gevallen zullen beheerde apparaten die niet geschikt zijn voor het doel worden vervangen in overeenstemming met clausule 4.5.
  4. Als een door CitNOW geleverde Imaging iPhone hardware wordt verloren of beschadigd door de Klant of de Gebruikers, dan kunnen de vervangingskosten tegen kostprijs van dat specifieke model aan de klant in rekening worden gebracht. Als apparaten moeten worden geüpgraded in de toekomst of niet langer actueel zijn, dan kunnen de vervangingskosten afwijken.
  5. Elke defecte iPhone zal onmiddellijk en zonder onnodige vertraging worden vervangen door CitNOW Imaging. Als een telefoon defect is, zal CitNOW Imaging zich inspannen om een vervangingsexemplaar op de dag van de kennisgeving met tracking te versturen voor levering de volgende dag. Nalaten om een vervangend apparaat te leveren door een vertraging als die het gevolg is van de telefoonprovider behelst geen inbreuk op de Overeenkomst. De Klant zal ervoor zorgen dat alle defecte of gebroken telefoons onmiddellijk zonder vertraging worden geretourneerd aan CitNOW Imaging Headquarters en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van een vervangend apparaat. Nalaten dit te doen kan een inbreuk op de Overeenkomst betekenen.
  6. Annulering van een Beheerd apparaat zal in overeenstemming zijn met clausule 5.3 van de Algemene Voorwaarden en zal geen beroep kunnen doen op clausule 1.1 (Ontbindingsclausule).

Bijlage A - Bijlage gegevensverwerking

 • Reikwijdte en duur van de verwerking: Om de klant Producten en Diensten te leveren. Personeelsgegevens van personeel worden net zo lang bewaard als er een actieve Overeenkomst van kracht is. Consumentengegevens zullen worden bewaard in overeenstemming met de vereisten, maar niet langer dan 2 jaar.
 • Categorieën persoonsgegevens: Namen van personeelsleden van Dealers, mailadressen en telefoonnummers. Namen van consumenten, mailadressen, telefoonnummers, en voertuiggegevens.
 • Doel van de Verwerking: het leveren van producten en diensten.
 • Subverwerkers: Subverwerkers | AutoImaging (auto-imaging.com)

Single-Legal