CitNOW Conversations (oktober versie 2023)

Zype TV Ltd (Bedrijfsregistratienummer 06630126) t/a CitNOW en Web1on1 BV (“Web1on1”) zijn allebei bedrijven die onderdeel uitmaken van de CitNOW Groep. Zype TV Ltd (en bepaalde aan haar gelieerde ondernemingen in de Europese Unie) zijn gemachtigde wederverkopers van het beschreven Product. Beide entiteiten leveren softwareoplossingen aan hun klanten op basis van een abonnement.

Web1on1 is een provider van Productoplossingen voor de automobielbranche die aan klanten ter beschikking wordt gesteld op basis van een abonnement. Het Product is CitNOW Conversations (het Web1on1 Product, dat wordt aangeboden op verschillende productniveaus, en verkocht wordt door CitNOW)) Web1on1 is de eigenaar en ontwikkelaar van de Web1on1 SDK en API’s die de motor vormen van het CitNOW Conversations Product.

CitNOW Conversations wordt aangeboden als Messagingproduct op Standaard- of Plusniveau . Bijzonderheden over elk niveau worden aan de Klant geleverd en het niveau waarop de Klant geabonneerd is wordt uiteengezet op het Orderformulier.

De Licentieovereenkomst vormt een aanvulling op de Algemene Voorwaarden (“Algemene Voorwaarden“) van de CitNOW Groep en is specifiek van toepassing op CitNOW Conversations. In geval van een conflict tussen het Orderformulier, deze Algemene Voorwaarden en de Licentieovereenkomst(en), zal de volgende volgorde van prioritering gelden: (1) het Orderformulier; (2) de Algemene Voorwaarden; en (3) de Licentieovereenkomst(en). De gedefinieerde termen in deze Licentieovereenkomst zullen de betekenis hebben die eraan gegeven wordt in de Algemene Voorwaarden. De volgende aanvullende definities zijn van toepassing in deze Licentieovereenkomst

Aanvullende definities

 1. CitNOW Conversations Productpartner: een bedrijfsentiteit die optreedt als een gemachtigde CitNOW Conversations partner die Diensten levert aan Klanten namens CitNOW.
 2. Communicaties: de communicaties (Messaging, WhatsApp, voice note of anderszins) die worden verzonden via het CitNOW Conversations Product vanaf de Klant naar zijn eindgebruiker (de Consument).
 3. Geanonimiseerde Gegevens: alle Klantgegevens die geen persoonsgegevens zijn, met uitzondering van Consumentengegevens.
 4. Projectplan: de Werkomschrijving dat het plan voor levering behelst en de implementatie van de Producten, met inbegrip van de bijzonderheden over de aansluitingsdiensten die door CitNOW aan de Klant worden geleverd.
 5. Messagingproducten van derden: elk Product van een derde dat gebruikt wordt om berichten te verzenden en te ontvangen met deelnemers aan een online chat, door middel van de CitNOW Producten, met inbegrip van onder meer Facebook, Google, Telegram, WhatsApp en andere Producten.
 6. Aanvangsdatum CitNOW Conversations Product: de datum waarop CitNOW de eerste trainingssessie geeft aan de Klant met betrekking tot het Product, dat de datum zal zijn waarop de Initiële CitNOW Producttermijn begint. Als er geen training wordt gegeven, dan zal de facturatie niet later beginnen dan 30 dagen vanaf de Contractdatum.
 7. Initiële CitNOW Conversations Producttermijn: de initiële periode van deze licentieovereenkomst als uiteengezet op het Orderformulier en berekend vanaf de Aanvangsdatum, tenzij een dergelijke initiële periode wordt verlengd om overeen te komen met andere Productabonnementen ingevolge clausule 5.1 van de Algemene Voorwaarden.
 8. CitNOW Conversations Product: betekent de software, hardware, Producten en systemen, als ontwikkeld en gebruikt door Web1on1 om de Producten en Diensten te hosten en beschikbaar te stellen voor gebruik door de Klant, als verkocht en ondersteund door CitNOW. Voor alle duidelijkheid, de SDK en de API's in het Product en het Product zijn ontwikkeld en beschikbaar gesteld door Web1on1.
 1. CitNOW Conversations
  1. “CitNOW Conversations Standaard” dat de levering behelst van een Geautomatiseerd Messagingproduct (chat faciliteit) die wordt beheerd door de Klant, wat betekent dat het wordt beheerd door het personeel van de Klant dat de reacties op de chats schrijft die verschijnen op het CitNOW Product via Facebook Messenger, WhatsApp, Google Business Chat, E-mail, OEM-apps, de Website en Live Chat, allemaal in een enkele toepassing met onbeperkte toegang voor de gebruiker. SMS wordt alleen geleverd via Klanten met een eigen Twilio-account. Live Chat en WhatsApp zijn beschikbaar op elk van de websites van de Klant. De volgende bepalingen zijn van alleen kracht als de klant ervoor gekozen heeft om het "Standaard"-niveau te kopen.
   1. Als de Klant het "Standaard"-niveau kiest, dan zal CitNOW de levering van het CitNOW Conversation Product faciliteren, en de Klant is volledig verantwoordelijk voor het beheer (dat wil zeggen alle gesprekken in en reacties op) van alle live online chats en gesprekken die via het CitNOW Conversations Product worden gevoerd. CitNOW is niet aansprakelijk jegens de Klant voor enige Content die door het CitNOW Conversation Product wordt gedeeld anders dan ervoor te zorgen dat het CitNOW Conversations Product efficiënt werkt om ervoor te zorgen dat de gesprekken worden doorgegeven.
   2. Op verzoek van de Klant zal CitNOW voor de Klant een of meerdere beheerdersaccounts opzetten (afzonderlijk een “Administrator Account”) om de Klant in staat te stellen om gebruikersaccounts op te zetten (afzonderlijk een “User Account”) voor Gebruikers (die voor de doeleinden van deze Licentieovereenkomst bestaan uit personen die werknemers zijn van aannemers die zijn aangesteld door de Klant) waarvoor de Klant wenst dat deze toegang hebben tot het CitNOW Conversation Product. De Klant zal ervoor zorgdragen dat Gebruikers het CitNOW Conversation Product alleen gebruiken via het aan hen toegewezen Gebruikersaccount.
   3. De Klant zal geen bijzonderheden delen over de Administrator Accounts met welke persoon dan ook en zal de Gebruikers niet toestaan om hun accountgegevens te delen met anderen. De Klant zal CitNOW onmiddellijk informeren over elk werkelijk of vermoedelijk niet-gemachtigd gebruik van het CitNOW Conversations Product door Gebruikers. CitNOW behoud zich het recht voor om elke Gebruikersaccount van een Klant op te schorten, buiten gebruik te stellen of te vervangen als het heeft vastgesteld dat de Gebruikersaccount of de Beheerdersaccount, als van toepassing, gebruikt is voor niet-gemachtigde doelen of toegang door een niet-gemachtigde gebruiker.
  2. De Klant is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de Gebruikers zich houden aan de Gebruiksvoorschriften die worden uiteengezet in clausule 3.
  3. Afhankelijk van de vereisten en doelen van de Klant, kan CitNOW met de Klant samenwerken om een Projectplan op te stellen voor de levering van de aansluitingsdiensten. Een Projectplan is niet altijd vereist.
  4. De Diensten worden geleverd met gebruikmaking van het CitNOW Conversations Product en de Messagingproducten van derden die door de Klant geselecteerd zijn en waarvoor de Klant een abonnement heeft. De selectie en het gebruik van Messagingproducten van derden is geheel voor risico van de Klant. CitNOW levert de Klant de toegangsgegevens van het aangemaakte account, onderhevig aan clausule 3.2 van de Algemene Voorwaarden. OM het CitNOW Conversations Product te kunnen leveren is het nodig dat de Klant een WhatsApp Business account heeft en het is de verantwoordelijkheid van de Klant om een dergelijk account te verkrijgen. Voor alle duidelijkheid, WhatsApp wordt niet beschouwd als een onderaannemer voor de doeleinden van de Overeenkomst.
  5. Onderhevig aan de betaling van de toepasselijke Vergoedingen krijgt de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht en licentie om gedurende de termijn van de Productbeschrijving:
   1. gebruik te maken van het CitNOW Conversations Product waarvoor de Klant een licentie koopt om het Productniveau te gebruiken op voorwaarde dat de Klant (1) zich houdt aan de bepalingen van de Overeenkomst, met inbegrip van deze licentieovereenkomst; (2) zich houdt aan alle gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn voor de Messagingproducten van derden en alle bedrijfsapplicaties die de Klant wenst te integreren in, of te laten interacteren en/of werken met het CitNOW Conversations Product;
   2. de API te gebruiken, maar uitsluitend om bedrijfsapplicaties van derden die niet geïntegreerd zijn in het CitNOW Conversations Product te ontwikkelen of in staat te stellen om te interacteren met het CitNOW Conversations Product. Voor de doeleinden van deze clausule betekent API de programmeerinterfaceapplicatie die beschikbaar wordt gesteld en ontwikkeld is door Web1on1 om de klant te helpen bij de ontwikkeling van zijn interne bedrijfssoftware om samen te kunnen werken met het CitNOW Conversations Product;
   3. de Web1on1 SDK te downloaden, installeren en te gebruiken om de functionaliteit te ontwikkelen in de softwareapplicatie of de website die ontwikkeld werd door de Klant met gebruikmaking van de Web1on1 SDK (de “Customer Application”)(Klantapplicatie) om communicatie mogelijk te maken tussen de Klant en de online chatdeelnemers via het CitNOW Conversations Product, en om te distribueren en anderszins beschikbaar te stellen op Web1on1 SDK in objectcode formaat als ingebed in de Klantenapplicatie. Voor de doeleinden van deze clausule betekent de Web1on1 SDK het software ontwikkelingsgereedschap dat ter beschikking wordt gesteld door CitNOW voor de ontwikkeling van klantapplicaties die kunnen samenwerken met het CitNOW Conversations Product.
  6. De Klant verleent CitNOW en Web1on1, en zal er voor zover als noodzakelijk is voor zorgen dat Gebruikers en chatdeelnemers CitNOW en Web1on1 toestemming geven voor:
   1. een niet-exclusieve, royalty-vrije licentieovereenkomst gedurende de termijn van deze licentieovereenkomst om alle Gegevens, met inbegrip van alle gegevens, informatie of andere Content die daar deel van uitmaakt in verband met de Overeenkomst, te reproduceren, wijzigen, ontwikkelen, toegang toe te verkrijgen, verzamelen, op te slaan en te gebruiken.
   2. een niet-exclusief, royalty-vrij, onherroepelijk, eeuwigdurend, licentieerbaar, overdraagbaar wereldwijd recht en licentie om alle geanonimiseerde Gegevens en alle gegevens, informatie of andere Content die daar deel van uitmaakt, ongeacht voor welk doel, met inbegrip van de verbetering van het Web1on1 Product, te reproduceren, wijzigen, ontwikkelen, er toegang toe te verkrijgen, te verzamelen, op te slaan, te exploiteren, te verkopen, te verspreiden, ter beschikking te stellen en over te dragen. De licenties die vervat zijn in clausule 1.3 zijn niet van toepassing op Consumentengegevens of Persoonlijke Identificeerbare Gegevens. (als bepaald in de toepasselijke AVG)
 2. Aansluitingsdiensten
  1. Afhankelijk van de vereisten en de doelstellingen van de Klant, kan CitNOW met de Klant samenwerken om een Projectplan op te stellen voor de aansluitingsdiensten. Een Projectplan is niet altijd vereist.
  2. CitNOW levert de aansluitingsdiensten op een professionele en zorgvuldige manier, met gebruikmaking van gepaste vaardigheden en aandacht, in overeenstemming met goede industriële praktijk en in overeenstemming met (waar van toepassing) het Projectplan.
  3. CitNOW levert redelijke inspanningen om te voldoen aan de tijdsafspraken die zijn gespecificeerd in het Projectplan voor de levering van de aansluitingsdiensten, maar het geeft geen garantie dat de aansluitingsdiensten worden geleverd in overeenstemming met dergelijke tijdsafspraken.
  4. CitNOW behoudt zich het recht voor om de reikwijdte van de Diensten die geleverd worden te wijzigen als dit nodig is om te voldoen aan enigerlei toepasselijke wet- en regelgeving. Als een dergelijke wijziging echter een substantiële wijziging inhoudt voor de reikwijdte van de Diensten, dan zal CitNOW de Klant van tevoren in kennis stellen van een dergelijke wijziging.
  5. Als de Klant een wijziging nodig heeft van het Product en/of de Diensten (met inbegrip van de aansluitingsdiensten) (een "Wijziging"):
   1. dan dient de Klant CitNOW schriftelijk te informeren over zijn vereisten. Na beoordeling van de vereisten van de Klant door beide partijen, wordt er een wijzigingsbeheersnotitie (“Change Control Note”) voorbereid door CitNOW waarin de aard en de bijzonderheden van de Wijziging en de invloed die een wijziging kan hebben op de Vergoedingen worden aangeduid, evenals de tijdskaders voor de levering van de beschikbare Producten en Dienst(en) en eventuele andere relevante informatie.
   2. De Klant zal de wijzigingsbeheernotitie zo snel mogelijk beoordelen en CitNOW binnen 15 dagen schriftelijk laten weten of de Klant door wil gaan met de implementatie van de wijzigingen op basis van de bijzonderheden die beschreven staan in de wijzigingsbeheernotitie. Na een dergelijke bevestiging zal CitNOW de wijziging namens de Klant implementeren. De Klant erkent dat als een wijziging beduidende gevolgen heeft, dat het dan kan zijn dat CitNOW het Projectplan aan moet passen of een nieuw Projectplan op moet stellen. Elke wijziging die schriftelijk door de partijen overeen wordt gekomen zal deel uitmaken van de Overeenkomst.
 3. Gebruiksvoorschriften
  1. De volgende gebruiksvoorschriften zijn van toepassing op het gebruik van het CitNOW Conversations Product door Gebruikers. Daarnaast kan CitNOW van tijd tot tijd richtlijnen publiceren op zijn website en beleid met betrekking tot het gebruik van het CitNOW Conversations Product en de Klant wordt dan geacht om maatregelen te treffen om aan dergelijke richtlijnen en beleid te voldoen. Zonder inperking van de algemeenheid van het voorgaande zal de Klant ervoor zorgen dat Gebruikers het CitNOW Conversations Product niet gebruiken voor het verzenden, uploaden, verzamelen, overdragen, opslaan, gebruiken, bekendmaken of verwerken van:
   • gegevens die computervirussen, wormen, schadelijke code of andere software bevatten die bedoeld is om een computersysteem of gegevens te beschadigen of te wijzigen;
   • gegevens waarvoor ze geen wettelijk recht hebben om die te verzenden, uploaden, verzamelen, overdragen, opslaan, gebruiken, bekendmaken, verwerken, kopiëren, verspreiden en weer te geven;
   • gegevens die onjuist zijn, bewust misleidend of die zich voordoen als een andere persoon;
   • gegevens die bedoeld zijn om te pesten, lastig te vallen, beledigend zijn, vulgair, obsceen of kwetsend, of die pornografisch materiaal, naakt of grafisch materiaal van nodeloos geweld bevatten of die geweld, racisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, haat of lichamelijk letsel van welke aard dan ook promoten tegen een groep of een persoon;
   • gegevens die op welke manier dan ook schadelijk zijn voor minderjarigen of die gericht zijn op personen die jonger zijn dan 13 jaar;
   • gegevens die toepasselijke wetten overtreden, of inbreuk maken of anderszins misbruik maken van de intellectuele eigendom of andere rechten van een derde (met inbegrip van morele rechten, privacyrechten of recht op publiciteit); of
   • gegevens die gedrag aanmoedigen dat een overtreding kan vormen van toepasselijke wetten of dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid;
  2. Behalve het voorgaande zal de Klant niet, en zal ervoor zorgen dat Gebruikers niet:
   • servers of netwerken die verbonden zijn met het CitNOW Conversations Product buiten werking stellen, overmatig belasten, hinderen of anderszins beïnvloeden (bv. een denial-of-service-aanval);
   • pogingen ondernemen om zonder toestemming toegang te verkrijgen tot het CitNOW Conversations Product;
   • data mining, robots, of vergelijkbare gegevensverzameling- of extractiemethoden gebruiken, of het CitNOW Conversations Product of een deel daarvan proberen te kopiëren, te wijzigen, reverse engineeren, demonteren of decompileren, of anderszins proberen om de broncode te achterhalen, behalve als uitdrukkelijk geregeld in deze Overeenkomst;
   • het CitNOW Conversations Product gebruiken voor het samenstellen van een vergelijkbaar of concurrerend product of dienst; of
   • het CitNOW Conversations Product anders gebruiken dan is toegestaan volgens deze Overeenkomst.
  3. De Klant blijft in alle gevallen aansprakelijk voor misbruik van het CitNOW Conversations Product door de Klant of de Gebruiker. De Klant blijft te allen tijde volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de acties van Gebruikers.
 4. Ondersteuning
  1. CitNOW biedt de Klant een eerstelijns ondersteuning. Dit kan worden doorgegeven aan Web1on1 in geval ondersteuning in de tweede of derde lijn vereist is.
 5. Duur en beëindiging
  1. Ontbindingsclausule. Voor de doeleinden van de CitNOW Conversations wordt de Klant een ontbindingclausule toegestaan om de Licentieovereenkomst beëindigen die clausule 5.3 (Opzegging) in de Algemene Voorwaarden vervangt. Als de Klant niet tevreden is met het CitNOW Conversations Product, wordt de Klant geadviseerd contact op te nemen met customer@citnowgroup.com om ervoor te zorgen dat hij de mogelijkheden van het CitNOW Product ten volle benut. Als de Klant ontevreden blijft, dan kan de Klant zijn abonnement voor het CitNOW Conversations Product beëindigen binnen de eerste negentig (90) dagen van de Initiële CitNOW Conversations Producttermijn of een Verlengingstermijn. Als de Klant gebruik maakt van het recht op beëindiging ingevolge deze clausule, is de Klant alleen verplicht om de Vergoedingen te betalen tot het einde van de opzeggingsperiode voor het CitNOW Conversations Product. Geen verdere vergoedingen zullen verschuldigd zijn voor het CitNOW Conversations Product. Als de Klant geen gebruik maakt van zijn recht om het abonnement ingevolge deze clausule te beëindigen, dan zal de Overeenkomst voortduren tot het einde van de Initiële Minimumtermijn. Voor alle duidelijkheid, deze ontbindingsclausule is niet van toepassing voor een ander Product of Producten waar de Klant zich onder de Overeenkomst op geabonneerd heeft. CitNOW is ook gerechtigd om de levering van het CitNOW Conversations Product te annuleren met een schriftelijke opzeggingstermijn van 90 dagen bij de aanvang van een Verlengingsperiode voor een dergelijke Product. Indien CitNOW een kennisgeving van opzegging doet in verband met het CitNOW Conversations Product, dan zal deze Licentieovereenkomst eindigen na verloop van de opzeggingsperiode van negentig (90) dagen.
  2. Gevolgen van beëindiging. Bij beëindiging van deze licentieovereenkomst en het abonnement om het Product te gebruiken, zullen de Gebruikers worden gearchiveerd, integraties van derden zullen buiten gebruik worden gesteld en eventueel actieve chatbots worden gedeactiveerd. De eigenaars van de beheerdersaccounts zullen nog 30 dagen na beëindiging toegang hebben tot de Klantgegevens. Alle Klantgegevens zullen 30 dagen na de laatste factuurdatum permanent worden verwijderd.
  3. Voortzetting van de Algemene Voorwaarden en andere Licentieovereenkomsten Voor alle duidelijkheid, tenzij de Overeenkomst in zijn geheel wordt beëindigd ingevolge clausule 5 van de Algemene Voorwaarden, en de Klant andere Producten/Diensten heeft gekocht die onderhevig zijn aan een aparte Licentieovereenkomst, zullen de Licentieovereenkomst en de Algemene Voorwaarden met betrekking tot die andere Producten en/of Diensten volledig van kracht blijven, niettegenstaande de beëindiging van de huidige Licentieovereenkomst.
  4. Toegangsrechten tot Content na beëindiging. Na beëindiging zal de Klant niet langer toegang hebben tot het CitNOW Conversations Product. Bovendien geldt dat als de Klant een Dealerorganisatie is of een OEM, dat de detailhandelaren in de Klantengroep dan niet langer toegang zullen hebben tot het CitNOW Conversations Product. Persoonsgegevens kunnen worden teruggehaald als uiteengezet in de Web1on1 Privacyverklaring: https://help.web1on1.chat/nl/web1on1-privacyverklaring
 6. Disclaimer en vrijwaring
  1. De Klant begrijpt dat om het CitNOW Conversations Product naar behoren te laten functioneren het nodig is om het CitNOW Conversations Product te integreren, te laten interacteren en te laten werken met verschillende bedrijfsapplicaties van derden die in bezit zijn van, of waarvoor de Klant een licentie heeft (“Bedrijfsapplicaties van Derden”). De Klant zal alle maatregelen nemen die vereist zijn om ervoor te zorgen dat bedrijfsapplicaties van derden die de klant nodig heeft om het CitNOW Conversation Product erin te integreren, of ermee te laten interacteren of werken, en zal ervoor zorgen dat alle licenties, toestemmingen en goedkeuringen zijn verkregen om dergelijke integratie, interactie en/of werking te faciliteren. De Klant begrijpt dat CitNOW geen zeggenschap heeft over of verantwoordelijkheid draagt voor dergelijke bedrijfsapplicaties van derden, met inbegrip van gegevens die daarop zijn opgeslagen of worden onderhouden. CitNOW accepteert geen aansprakelijkheid voor enige hinder van het gebruik door de Klant of toegang tot het CitNOW Conversation Product of enige inbreuk op de beveiliging of de privacy die toewijsbaar zijn aan bedrijfsapplicaties van derden, en de Klant doet afstand van alle vorderingen tegen CitNOW in dit verband.

Bijlage A - Bijlage gegevensverwerking

 • Reikwijdte en duur van de verwerking: De gegevensverantwoordelijke ontvangt, verzendt aan of voert in het CitNOW Conversation Product gegevens informatie, Content, records, en bestanden in die de gegevensverantwoordelijke of een van zijn chatdeelnemers uploadt, of anderszins aan CitNOW ter beschikking stelt, en alle gegevens, informatie, Content, records en bestanden die het CitNOW Conversation Product verkrijgt van de servers of systemen van de gegevensverantwoordelijke of van derden namens de gegevensverantwoordelijke. Standaard worden conversaties, berichten, resultaten, rapporten en gerelateerde metagegevens ouder dan 18 maanden automatisch en permanent gewist. Persoonlijke informatie in de contactformulieren wordt ook gewist, tenzij de bezoeker in de tussentijd opnieuw heeft deelgenomen aan een conversatie, hoewel oudere berichten nog steeds worden gewist.
 • Categorieën persoonsgegevens: Naam en contactgegevens van de werknemers van de Klant Naam en contactgegevens van de klanten van de dealership Communicatie en Chatgegevens. Gegevens over de technische toestand van het voertuig (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de voertuiggeschiedenis, kentekenplaat, VIN, APK en onderhoudsgeschiedenis)
 • Doel van de verwerking: De verwerkingsverantwoordelijke biedt een op het web gebaseerd Messagingproduct (AMP) voor het verwerken van vragen van mogelijke klanten (chatdeelnemers) op de websites en Content die wordt beheerd door de gegevensverantwoordelijke. De vragen met betrekking tot de aanbiedingen van de gegevensverantwoordelijke en algemene informatie over de gegevensverantwoordelijke, waarbij de chatdeelnemers naar alle waarschijnlijkheid hun eigen gegevens zullen delen.
 • Subverwerkers: https://help.web1on1.chat/nl/web1on1-subverwerkers