Single-Legal

CitNOW Conversations (udgave af oktober 2023)

Zype TV Ltd (virksomhedsnummer 06630126), der driver virksomhed under navnet CitNOW og Web1on1 BV (“Web1on1“), er begge virksomheder, der opererer inden for CitNOW-koncernen Zype TV Ltd (og visse af dennes tilknyttede virksomheder, der opererer i EU) er autoriserede forhandlere af produktet som beskrevet. Begge enheder leverer softwareløsninger til deres kunder på abonnementsbasis.

Web 1on1 leverer meddelelsesløsninger til bilindustrien, som stilles til rådighed for kunderne på abonnementsbasis. Produktet hedder CitNOW Conversations (Web1on1-produktet, der tilbydes på flere niveauer og sælges af CitNOW). Web1on1 er ejer og udvikler af Web1on1 SDK’er og API’er, som driver CitNOW Conversations-produktet.

CitNOW Conversations tilbydes som et meddelelsesprodukt på Standard- eller Plus-niveau. Kunden får nærmere oplysninger om niveauet, og det niveau, kunden abonnerer på, skal anføres på ordreformularen.

Denne licensaftale er et tillæg til CitNOW-koncernens vilkår og betingelser (“vilkår og betingelser” ) og gælder specifikt for CitNOW Conversations. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem ordreformularen, disse vilkår og betingelser og licensaftalen/-erne, gælder følgende prioritetsrækkefølge: (1) Ordreformularen, (2) vilkårene og betingelserne og (3) licensaftalen/-erne. Definerede termer i denne licensaftale skal have den betydning, de er tillagt i vilkårene og betingelserne. Følgende yderligere definitioner gælder i denne licensaftale.

Yderligere definitioner

 1. CitNOW Conversations produktpartner: En virksomhed, der fungerer som en autoriseret CitNOW Conversations-partner, der leverer tjenester til kunder på vegne af CitNOW.
 2. Kommunikation: Den kommunikation (beskeder, WhatsApp, talebeskeder eller andet), der sendes gennem CitNOW Conversations-produktet fra kunden til slutkunden (forbruger).
 3. Afidentificerede data: Alle kundedata, der ikke er personoplysninger, undtagen data, der er forbrugerdata.
 4. Projektplan: Arbejdsbeskrivelsen, der skitserer planen for levering og implementering af produkterne, herunder oplysninger om de opsætningstjenester, CitNOW skal levere til kunden.
 5. Tredjeparts meddelelsesprodukter: Ethvert tredjepartsprodukt, der bruges af kunden til at sende og modtage meddelelser til og fra deltagere i en onlinechat via CitNOW Conversations-produktet, hvilket kan omfatte Facebook, Google, Telegram, WhatsApp og andre produkter.
 6. Ikrafttrædelsesdag for CitNOW Conversations-produktet: Den dato, hvor CitNOW leverer de første undervisningssessioner til kunden i forbindelse med produktet, og som er den dato, hvor den indledende periode for CitNOW Conversations-produktet begynder. Hvis der ikke tilbydes undervisning, skal faktureringen påbegyndes senest 30 dage efter kontraktdatoen.
 7. Indledende periode for CitNOW Conversations-produktet: Den indledende periode af denne licensaftale, som beskrevet på ordreformularen og beregnet fra ikrafttrædelsesdagen, medmindre en sådan indledende periode forlænges med henblik på tilpasning til andre produktabonnementer i henhold til pkt. 5.1 i vilkårene og betingelserne.
 8. CitNOW Conversations-produkt: Betyder software, hardware, produkter og systemer, som er udviklet og anvendes af Web1on1 til at hoste og stille produktet og tjenesterne til rådighed for kundens brug, og som sælges og understøttes af CitNOW. Det understreges, at SDK'er og API'er i produktet og selve produktet er udviklet og stilles til rådighed af Web1on1.
 1. CitNOW Conversations
  1. "CitNOW Conversations Standard", som er levering af en meddelelsesløsning til bilindustrien (chatfacilitet), der udføres af kunden, hvilket betyder, at det er medarbejdere, der administreres og kontrolleres af kunden, som skriver de chatsvar, der vises på CitNOW-produktet via Facebook Messenger, WhatsApp, Google Business Chat, e-mail, OEM-apps, websted og livechat, alt sammen i en enkelt boks med ubegrænset brugeradgang. SMS leveres kun via kundens egen Twilio-konto. Live Chat og WhatsApp er tilgængelig på alle kundens hjemmesider. De følgende bestemmelser gælder kun, hvis kunden har valgt at købe "Standard"-niveauet.
   1. Hvis kunden vælger "Standard"-niveauet, faciliterer CitNOW levering af CitNOW Conversation-produktet, og kunden er fuldt ud ansvarlig for at administrere (dvs. håndtere og svare på) alle live onlinechats og samtaler, der flyder gennem CitNOW Conversation-produktet. CitNOW har intet ansvar over for kunden for indhold, der flyder gennem CitNOW Conversation-produktet, ud over at sikre, at CitNOW Conversations-produktet fungerer effektivt med henblik på at sikre strømmen af samtaler gennem det.
   2. På kundens anmodning opretter CitNOW en eller flere administratorkonti (hver især kaldet en "administratorkonto") til kunden, som gør det muligt for kunden at oprette brugerkonti (hver især kaldet en "brugerkonto") til brugerne (som i forbindelse med denne licensaftale omfatter personer, der er medarbejdere hos eller kontraktsparter engageret af kunden), som kunden ønsker at give adgang til CitNOW Connversation-produktet. Kunden skal sikre, at brugerne kun anvender CitNOW Conversation-produktet via den tildelte brugerkonto.
   3. Kunden vil ikke dele oplysninger om administratorkonti med nogen anden person og vil ikke tillade brugere at dele deres brugerkontooplysninger med nogen anden person. Kunden skal straks underrette CitNOW om enhver faktisk eller formodet uberettiget brug af CitNOW Conversations-produktet fra brugernes side. CitNOW forbeholder sig ret til at suspendere, deaktivere eller udskifte en kundebruger- eller administratorkonto, hvis det fastslås, at brugerkontoen eller administratorkontoen kan være blevet brugt til et uberettiget formål eller har været tilgået af en uberettiget bruger.
  2. Kunden er ansvarlig for at sikre, at brugerne overholder de regler for brug, der er beskrevet i pkt. 3.
  3. Afhængigt af kundens krav og mål kan CitNOW samarbejde med kunden om at udarbejde en projektplan for levering af opsætningstjenesterne. Det er ikke altid nødvendigt med en projektplan.
  4. Tjenesterne leveres ved hjælp af CitNOW Conversations-produktet og de tredjeparts meddelelsesprodukter, som kunden har valgt, og som kunden har et abonnement på. Valg og brug af tredjeparts meddelelsesprodukter sker udelukkende for kundens risiko. CitNOW giver kunden logon-oplysningerne til den oprettede konto i overensstemmelse med pkt. 3.2 i de generelle vilkår og betingelser. For at kunne levere CitNOW Conversations-produktet er det nødvendigt, at kunden har en WhatsApp Business-konto, og det er kundens ansvar at oprette en sådan konto. Det understreges, at WhatsApp dog ikke er klassificeret som en underdatabehandler i henhold til aftalen.
  5. Med forbehold for betaling af de relevante vederlag får kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, genkaldelig ret og licens i løbet af produktabonnementets varighed til at:
   1. bruge CitNOW Conversations-produktet, som kunden køber en licens til at bruge på et bestemt niveau, forudsat at kunden (1) overholder vilkårene i aftalen, herunder denne licensaftale, (2) overholder alle vilkår for brug, der gælder for tredjeparts meddelelsesprodukt(er) og alle tredjeparts forretningsapplikationer, som kunden ønsker at integrere, interface og/eller drive med CitNOW Conversations-produktet.
   2. bruge API'en til udelukkende at udvikle eller gøre det muligt for tredjeparts forretningsapplikationer, som ikke er integreret med CitNOW Conversations-produktet, at fungere sammen med CitNOW Conversations-produktet. I dette afsnit skal API betyde den programmeringsgrænseflade, der stilles til rådighed og udvikles af Web1on1, for at hjælpe kunden med at udvikle sin interne forretningssoftware, så den kan fungere sammen med CitNOW Conversations-produktet.
   3. downloade, installere og bruge Web1on1 SDK til at udvikle funktionalitet inden for den softwareapplikation eller hjemmeside, der er udviklet af kunden ved hjælp af Web1on1 SDK ("kundeapplikationen") for at lette kommunikationen mellem kunden og onlinechatdeltagere gennem CitNOW Conversations-produktet, og til at distribuere og på anden måde gøre Web1on1 SDK tilgængelig i objektkodeform som indlejret i kundeapplikationen. I dette afsnit skal Web1on1 SDK betyde de softwareudviklingskits, der stilles til rådighed af Web1on1 gennem CitNOW til udvikling af kundeapplikationer, der fungerer sammen med CitNOW Conversations-produktet.
  6. Kunden tildeler CitNOW og Web1on1, og skal i nødvendigt omfang sørge for, at eventuelle brugere og chatdeltagere giver CitNOW og Web1on1:
   1. en ikke-eksklusiv, royaltyfri licens i licensaftalens løbetid til at reproducere, modificere, udvikle, få adgang til, indsamle, lagre og bruge alle data, herunder alle data, oplysninger eller andet indhold, der udgør en del heraf, i forbindelse med aftalen, og
   2. en ikke-eksklusiv, royaltyfri, uigenkaldelig, ikke-tidsbegrænset, sublicenserbar, overdragelig verdensomspændende ret og licens til at reproducere, modificere, udvikle, få adgang til, indsamle, lagre, bruge, sælge, udnytte, videresælge, distribuere, levere og overføre alle afidentificerede data og alle dataoplysninger eller andet indhold, der udgør en del heraf, til ethvert formål, herunder til at forbedre Web1on1-produktet. De licenser, der er omfattet af pkt. 1.3, gælder ikke for forbrugerdata eller personligt identificerbare data (som defineret i den gældende GDPR).
 2. Opsætning af tjenester
  1. Afhængigt af kundens krav og mål kan CitNOW samarbejde med kunden om at udarbejde en projektplan for levering af opsætningstjenesterne. Det er ikke altid nødvendigt med en projektplan.
  2. CitNOW skal levere opsætningstjenesterne på en professionel og omhyggelig måde, med brug af rimelige færdigheder og omhu, i overensstemmelse med god branchepraksis og i overensstemmelse med (hvor det er relevant) projektplanen.
  3. CitNOW bestræber sig i rimeligt omfang på at overholde de tidsfrister, der er angivet i projektplanen for levering af opsætningstjenesterne, men garanterer ikke, at opsætningstjenesterne leveres i overensstemmelse med sådanne tidsfrister.
  4. CitNOW forbeholder sig ret til at ændre omfanget af de tjenester, der skal leveres, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning eller myndighedskrav. Hvis en sådan ændring udgør en væsentlig ændring af omfanget af tjenesterne, skal CitNOW dog underrette kunden om en sådan ændring på forhånd.
  5. Hvis kunden kræver en ændring af produktet og/eller tjenesterne (herunder opsætningstjenesterne) (kaldet en "ændring"):
   1. Skal kunden underrette CitNOW skriftligt om sine krav. Efter at begge parter har overvejet kundens krav, udarbejder CitNOW en ændringskontrolbeskrivelse ("ændringskontrolbeskrivelse"), der beskriver ændringens art og karakter, herunder oplysninger om enhver indvirkning, ændringen kan have på vederlaget, tidsplanerne for levering af de relevante produkter og tjenester samt alle andre relevante oplysninger.
   2. Skal kunden straks overveje ændringskontrolbeskrivelsen og meddele CitNOW skriftligt inden for 15 arbejdsdage, hvis kunden ønsker at fortsætte med ændringen baseret på oplysningerne i ændringskontrolbeskrivelsen. Efter en sådan bekræftelse skal CitNOW implementere ændringen på kundens vegne. Kunden anerkender, at hvis en ændring er væsentlig, kan CitNOW være nødt til at ændre projektplanen eller udarbejde en ny projektplan. Enhver ændring, som parterne har aftalt skriftligt, skal udgøre en del af aftalen.
 3. Regler for brug
  1. Følgende krav gælder for brugernes brug af CitNOW Conversations-produktet. Derudover kan CitNOW til enhver tid offentliggøre retningslinjer og politikker vedrørende brugen af CitNOW Conversations-produktet på sin hjemmeside, og kunden skal tage skridt til at sikre, at brugerne overholder sådanne politikker og retningslinjer. Uden at dette berører ovenstående skal kunden sørge for, at brugerne ikke bruger CitNOW Conversations-produktet til at sende, uploade, indsamle, overføre, gemme, bruge, videregive eller behandle:
   • data, der indeholder computervirus, orme, ondsindet kode eller software, der er beregnet til at beskadige eller ændre et computersystem eller data.
   • data, som brugerne ikke har ret til at sende, uploade, indsamle, transmittere, gemme, bruge, videregive, behandle, kopiere, transmittere, distribuere og vise.
   • data, der er falske, bevidst vildledende eller udgiver sig for at være en anden person.
   • data, der udgør mobning, chikane, krænkende eller truende adfærd eller er vulgære, obskøne eller stødende, eller som indeholder pornografi, nøgenhed eller grafisk eller umotiveret vold, eller som fremmer vold, racisme, diskrimination, fanatisme, had eller fysisk skade af enhver art mod enhver gruppe eller person.
   • data, der på nogen måde er skadelige for mindreårige eller rettet mod personer under 13 år.
   • data, der overtræder gældende love eller krænker, overtræder eller på anden måde uberettiget misbruger tredjeparts immaterielle rettigheder eller andre rettigheder (herunder enhver ideel rettighed, ret til privatlivets fred eller ret til offentliggørelse), eller
   • data, der tilskynder til adfærd, der kan være i strid med gældende love eller give anledning til civilretligt eller strafferetligt ansvar.
  2. Ud over ovenstående vil kunden ikke, og vil sikre, at brugerne ikke gør det:
   • deaktivere, overbelaste, svække eller på anden måde gribe ind i servere eller netværk, der er forbundet med CitNOW Conversations-produktet (f.eks. ved et denial of service-angreb).
   • forsøge at få uautoriseret adgang til CitNOW Conversations-produktet.
   • bruge datamining, robotter eller lignende dataindsamlings- eller udvindingsmetoder, eller kopiere, modificere, foretage reverse engineering, reverse assembly, disassembly eller dekompilere CitNOW Conversations-produktet eller en del deraf eller på anden måde forsøge at finde frem til kildekoden, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne aftale.
   • bruge CitNOW Conversation-produktet til at opbygge et lignende eller konkurrerende produkt eller en lignende eller konkurrerende tjeneste, eller
   • bruge CitNOW Conversation-produktet på anden måde end tilladt i henhold til denne aftale.
  3. Kunden er til enhver tid ansvarlig for sin egen eller brugerens misbrug af CitNOW Conversation-produktet. Kunden forbliver til enhver tid fuldt ansvarlig for brugernes handlinger.
 4. Support
  1. CitNOW skal yde kunden førstlinjesupport. Dette kan videregives til Web1on1 i tilfælde af, at der er behov for anden- eller tredjelinjesupport.
 5. Varighed og ophør.
  1. Option vedr. opsigelse. For så vidt angår CitNOW Conversations får kunden en option til at opsige denne licensaftale, som erstatter pkt. 5.3 (Opsigelse) i vilkårene og betingelserne. Hvis kunden ikke er tilfreds med CitNOW Conversations-produktet, anbefales kunden at kontakte customer@citnowgroup.com for at sikre, at CitNOW Conversations-produktet anvendes bedst muligt. Hvis kunden fortsat er utilfreds, kan kunden opsige sit abonnement på CitNOW Conversations-produktet i løbet af de første 90 dage af CitNOW Conversations-produktets indledende periode eller en eventuel fornyelsesperiode. Hvis kunden udøver sin ret til at opsige aftalen i henhold til dette punkt, skal kunden kun betale de vederlag, der er påløbet indtil udløbet af opsigelsesperioden for CitNOW Conversations-produktet. Der skal ikke betales yderligere vederlag for CitNOW Conversations-produktet. Hvis kunden ikke gør brug af sin ret til at opsige aftalen i henhold til denne bestemmelse, fortsætter aftalen efter udløbet af perioden på 90 dage i den indledende minimumsperiode. Det understreges, at denne bestemmelse ikke gælder for andre produkter, som kunden abonnerer på i henhold til aftalen. CitNOW har også ret til at opsige aftalen om levering af CitNOW Conversations-produktet ved at give kunden et skriftligt varsel på 90 dage ved starten på produktets fornyelsesperiode. Hvis CitNOW opsiger aftalen om levering af CitNOW Conversations-produktet, ophører denne licensaftale ved udløbet af opsigelsesperioden på 90 dage.
  2. Konsekvenser af ophør. Ved opsigelse af denne licensaftale og abonnementet vedrørende brug af produktet, arkiveres brugerne, ligesom integrationer af tredjepartsprodukter deaktiveres, og alle aktive chatbots deaktiveres. De administrative kontoejere vil stadig have adgang til kundedata i 30 dage efter opsigelsen. Alle kundedata slettes permanent 30 dage efter den sidste fakturadato.
  3. Fortsættelse af vilkår og betingelser og andre licensaftaler. Det understreges, at hvis kunden har købt andre produkter/tjenester, som er omfattet af en særskilt licensaftale, fortsætter licensaftalen og vilkårene og betingelserne for sådanne andre produkter/tjenester med fuld kraft og virkning, uanset opsigelsen af denne licensaftale, medmindre aftalen opsiges i sin helhed i henhold til pkt. 5 i vilkårene og betingelserne.
  4. Adgang til indhold efter opsigelse. Ved opsigelse vil kunden ikke længere kunne få adgang til CitNOW Conversations-produktet. Hvis kunden er en forhandlergruppe eller en OEM, vil forhandlerne i kundens gruppe desuden ikke længere have adgang til CitNOW Conversations-produktet. Personoplysninger kan genfindes som beskrevet i Web 1on1's databeskyttelseserklæring: https://help.web1on1.chat/en/web1on1-privacy-policy
 6. Ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse
  1. Kunden er indforstået med, at for at CitNOW Conversations-produktet kan fungere korrekt, skal CitNOW Conversations-produktet kunne integreres, interfaces og/eller fungere med forskellige tredjeparts forretningsapplikationer, der ejes eller er licenseret af kunden ("tredjeparts forretningsapplikationer"). Kunden skal tage alle nødvendige skridt for at sikre alle tredjeparts forretningsapplikationer, som kunden kræver, at CitNOW Conversation-produktet skal integreres i, interfaces og/eller fungere med, og skal sikre, at alle licenser, tilladelser og godkendelser er på plads for at lette integration, interface og/eller drift. Kunden er indforstået med, at CitNOW ikke har nogen kontrol over eller noget ansvar for sådanne tredjeparts forretningsapplikationer, herunder data, der er gemt eller vedligeholdes deri. CitNOW påtager sig intet ansvar for eventuelle afbrydelser af kundens brug af eller adgang til CitNOW Conversations-produktet eller eventuelle brud på privatlivets fred, som kan tilskrives tredjeparts forretningsapplikationer, og kunden giver afkald på alle krav mod CitNOW i forbindelse hermed.

Bilag A – Tillæg vedrørende databehandlin

 • Behandlingens omfang og varighed: Den dataansvarlige modtager via, overfører til eller indlæser i CitNOW Conversations-produktet data, oplysninger, indhold, fortegnelser og filer, som den dataansvarlige eller en af dennes chatdeltagere indlæser eller på anden måde leverer til CitNOW, og eventuelle data, oplysninger, indhold, fortegnelser og filer, som CitNOW Conversations-produktet henter fra den dataansvarliges servere eller systemer eller fra tredjeparter på vegne af den dataansvarlige. Som udgangspunkt slettes samtaler, resultater, rapporter og tilknyttede metadata, der er ældre end 18 måneder, automatisk og permanent. Personoplysninger i kontaktformularer slettes også, medmindre den besøgende har genoptaget en samtale i mellemtiden, dog vil ældre beskeder vil blive slettet.
 • Kategorier af personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger på kundens medarbejdere. Navn og kontaktoplysninger på forhandlerens kunder. Kommunikation og chatdata. Oplysninger om køretøjets tilstand (herunder, men ikke begrænset til, køretøjets historie, nummerplade, VIN, MOT og servicehistorik
 • Formålet med behandlingen: Databehandleren leverer og driver et webbaseret meddelelsesprodukt (AMP) til behandling af forespørgsler fra potentielle kunder (chatdeltagere) på hjemmesider og indhold, der drives af den dataansvarlige. Forespørgslerne vedrører generelt den dataansvarliges tilbud og generelle oplysninger om den dataansvarlige, i hvilken forbindelse chatdeltagere sandsynligvis vil afgive deres egne data.
 • Underdatabehandlere: https://help.web1on1.chat/en/web1on1-subprocessors

Single-Legal